Ene­stå­en­de fol­ke­fest for lø­be­re

BT - - NYHEDER -

MOTION Kølka­er ved Her­ning, si­ger: »Jeg el­sker den år­li­ge tur til Dy­re­ha­ven og kan selv­føl­ge­lig ik­ke la­de va­e­re at ta­en­ke på ju­bila­e­et i 2018. Jeg hå­ber, at jeg er så frisk til den tid, at jeg kan va­e­re med. Lø­bet bli­ver jo hår­de­re og hår­de­re. Man kan si­ge, at det har få­et en ek­stra di­men­sion.«

Bjørn Ask Han­sen har hvert år kla­edt om ved det sam­me trae i sko­ven og var­met op på stien om­kring sø­en ved ga­l­op­ba­nen.

Ere­mi­ta­ge­lø­bet går i blo­det, og de fle­ste del­ta­ge­re er gen­gan­ge­re. Ge­vin­sten ved re­gel­ma­es­sig motion ken­der al­le. Lø­be­re le­ver la­en­ge­re og har det bed­re fy­sisk og men­talt end inak­ti­ve men­ne­sker. Men gla­e­den ved at del­ta­ge i ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb i den smuk­ke ef­ter­års­kla­ed­te skov ve­jer og­så tungt. På E-da­gen er der en at­mos­fa­e­re i Dy­re­ha­ven, man ik­ke op­le­ver an­dre ste­der.

Maj In­vest Ere­mi­ta­ge­lø­bet ar­ran­ge­res af BT i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Idra­ets-Fore­ning og Kø­ben­havns Ski­k­lub.

La­es me­re og til­meld dig på www. elob.dk. Spørgs­mål ret­tes til BTs Eløbs­kon­tor på 3375 2594 (man­dag­fre­dag kl. 9-15). Mail: elob@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.