Olym­pus E-M10 MKII - 5.000 KR. -TESTVINDER

BT - - NYHEDER -

Det vin­der ik­ke te­sten på at va­e­re let­test el­ler tyn­dest, men Olym­pus-ka­me­ra­et er den test­del­ta­ger, vi helst vil ha­ve med os he­le da­gen. Med sit lidt sto­re hus og ob­jek­tiv, en zoom, der er god­kendt, men ik­ke im­po­ne­ren­de stor, er det ik­ke li­ge­frem op­lagt, at Olym­pus skul­le lø­be med gul­det i den­ne test. Men ef­ter at ha­ve haft ka­me­ra­et i hån­den en uges tid er det det, som vi pe­ger på.

Sej­ren skyl­des fle­re fak­to­rer. Ka­me­ra­et er ik­ke kun flot de­sig­net i re­trostil, det har og­så den fe­e­ling i hån­den og de la­e­kre ma­te­ri­a­ler, som gør, at det og­så op­le­ves som et gen­nem­ført kva­li­tets­pro­dukt. Om det så er zoo­men, du selv be­tje­ner på ob­jek­ti­vet, el­ler funk­tions­k­nap­per­ne på top­pen, som be­tje­nes med små la­e­kre klik, så fø­les det ba­re godt.

At Olym­pus-ka­me­ra­et vin­der, er må­ske ik­ke så over­ra­sken­de, da det og­så er te­stens dy­re­ste sam­men med test­del­ta­ge­ren fra Ca­non (ka­me­ra­et er of­fi­ci­elt pris­sat til over 5.000 kro­ner, men sa­el­ges of­te li­ge un­der det­te loft). Vi har tit op­le­vet, at den dy­re­ste test­del­ta­ger skuf­fer. Det sker ba­re ik­ke her.

I prak­tisk brug er E-M10 MKII ik­ke hur­tigst i te­sten til at star­te op el­ler nem­mest at be­tje­ne. Det kra­e­ver lidt til­vaen­ning at la­e­re funk­tions­k­nap­per­ne at ken­de. Men når knap­per­ne først lig­ger i hån­den, kan du kla­re al­le funk­tio­ner uden at fjer­ne øjet fra den elek­tro­ni­ske sø­ger. Bru­ger du LCD-ska­er­men, kan du se fle­re in­for­ma­tions­de­tal­jer og og­så selv va­el­ge fo­kus – og end­da ta­ge bil­le­det ved at tryk­ke på ska­er­men.Olym­pus er et så­kaldt spejl­løst ka­me­ra – dvs. ik­ke et spejl­re­fleks­ka­me­ra, men al­li­ge­vel en løs­ning, hvor du kan ud­skif­te ob­jek­ti­vet ef­ter be­hov. Og her har Olym­pus et ka­em­pe ud­valg af ob­jek­ti­ver i al­le prislag. Det med­føl­gen­de ob­jek­tiv (28-84 mm) er dog fint da­ek­ken­de for de fle­ste. Her kan du få svag vid­vin­kel til let zoom – og de 16 me­ga­pixel­sen­sor­o­p­løs­ning er nok til ud­snits for­stør­rel­ser, hvis der er be­hov for det.

Kom­po­nent­kva­li­te­ten slår hel­dig­vis igen­nem i bil­le­der­ne, der har en glød og var­me, som vi sa­et­ter stor pris på. Der er god dy­na­mik i bil­le­det, og sort kan gen­gi­ves helt sort, så al­le de an­dre far­ver står klart frem.

Der er in­gen tvivl om, at Olym­pus E-M10 MKII med sin stør­rel­se og kom­plek­si­tet er den me­re en­tu­si­ast­pra­e­ge­de fo­to­gr­afs valg. Men det er trods al­le vo­res for­be­hold det ka­me­ra, vi helst vil­le lø­be med he­le da­gen på en fe­ri­e­desti­na­tion, og der­for vin­der det te­sten. Og så gør det jo hel­ler ik­ke no­get, at de­sig­net ser ret bla­e­ret ud. Kva­li­tet­sind­tryk

******

Bru­ger­ven­lig­hed

**** **

Funk­tio­ner

***** *

Ydel­se

******

Pris

******

Sam­let

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.