So­ny HX90V - 3.700 KR. - BED­STE KØB

BT - - NYHEDER -

Go­de og nem­me mo­tiv­pro­gram­mer samt høj skarp­hed er blandt plus­ser­ne i te­stens bed­ste køb. Det­te So­ny-ka­me­ra er li­ge så let at ha­ve med sig som en smartp­ho­ne. Det er kom­pakt og let, men kan me­get me­re. 30x op­tisk zoom be­ty­der, at du kan zoo­me og be­ska­e­re, som du øn­sker. Og det bak­kes op af en frem­ra­gen­de an­tiryste­funk­tion, så du al­tid får skar­pe skud i kas­sen.

En an­den la­ek­ker fe­a­tu­re er, når du på LCD-ska­er­men kig­ger rundt i land­ska­bet, va­el­ger det au­to­ma­ti­ske mo­tiv­pro­gram ”Land­skab” og skri­ver det på ska­er­men. Sigt mod ven­ner­ne, og på­skrif­ten aen­dres til ”Per­so­ner”. Det au­to­ma­ti­ske mo­tiv­pro­gram kø­rer ge­ni­alt i So­ny, og selv­om de flest an­dre pro­du­cen­ter – og al­le i den­ne test – har en lig­nen­de funk­tion, så vir­ker det alt­så ba­re over­be­vi­sen­de hur­tigt her. Vi er og­så gla­de for den lil­le sø­ger, der kan klik­kes op i ven­stre si­de, hvis du ik­ke vil sø­ge med LCD-ska­er­men. Ska­er­men kan i øv­rigt vip­pes rundt, så du kan ta­ge per­fek­te sel­fies.

Bil­le­der­ne bli­ver me­get skar­pe. Og du skal ha­ve fat i det na­e­sten li­ge så kom­pak­te Ca­non for at fin­de no­get, de er bed­re far­ve­ma­es­sigt. For på det punkt kan So­ny-ka­me­ra­et godt va­e­re en anel­se ”fladt” men dog sta­dig med mas­ser af sub­stans og in­for­ma­tion i bil­le­det. Ca­non er blot lidt bed­re til far­ver.

Me­nu­er­ne er ik­ke de mest bru­ger­ven­li­ge, vi har set, men når vi kig­ger på pris, kom­pak­t­hed og ik­ke mindst funk­tio­na­li­tet, er der in­gen tvivl om, at So­ny er te­stens bed­ste køb. Kva­li­tet­sind­tryk

**** **

Bru­ger­ven­lig­hed

**** **

Funk­tio­ner

***** *

Ydel­se

***** *

Pris

******

Sam­let

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.