Ca­non G7 Mark II - 5.000 KR.

BT - - NYHEDER -

Frem­ra­gen­de bil­le­der, men 4,2x op­tisk zoom er ik­ke til­freds­stil­len­de for al­le bru­ge­re. Ca­non G7 Mark II er kun mar­gi­nalt stør­re end te­stens So­ny, og det har sam­me la­e­kre og funk­tio­nel­le op­byg­ning. Trods stør­re di­men­sio­ner har Ca­non-ka­me­ra­et dog blot 4,2x op­tisk zoom, hvil­ket er li­ge i un­der­kan­ten for et kom­pakt ka­me­ra. I langt de fle­ste hver­dags­si­tu­a­tio­ner er du dog da­ek­ket ind med det zoom-om­rå­de.

Ka­me­ra­et fo­ku­se­rer me­get hur­tigt og pra­e­cist. Det ha­en­ger ik­ke helt sam­men med, at zoo­men re­a­ge­rer lidt for lang­somt. Som ud­gangs­punkt skal en zoom ik­ke kø­re for hur­tigt, når du tryk­ker på zoom­k­nap­pen, men her er det for sløvt.

Be­tje­nin­gen er el­lers ret en­kel, men kan bli­ve me­re om­fangs­rig, hvis du tryk­ker på ska­er­men og går ind i de man­ge me­nu­er. Her kan du blandt an­det va­el­ge at sky­de i så­kaldt raw-for­mat – et di­gi­talt ne­ga­tiv, som man­ge, der selv ef­ter­be­hand­ler bil­le­der, sa­et­ter pris på. Vi no­te­rer og­så en ska­erm, der er me­get klar og i øv­rigt kan vip­pes langt ud fra ka­me­ra­et, så du har man­ge mu­lig­he­der for at fo­to­gra­fe­re i lidt apar­te vink­ler, der gør et mo­tiv spa­en­den­de.

Bil­led­ma­es­sigt er Ca­non-ka­me­ra­et blandt de bed­ste i te­sten. Der er dyb­de og glød i far­ver­ne, og du får høj skarp­hed. Det er kom­bi­na­tio­nen af en god bil­led­chip, høj op­løs­ning og et for­holds­vis stort ob­jek­tiv, der er år­sa­gen. Så kan du le­ve med det be­gra­en­se­de zoo­m­om­rå­de, op­når du fan­ta­sti­ske bil­le­der i et ri­me­ligt kom­pakt for­mat med Ca­non G7 Mark II. Kva­li­tet­sind­tryk

**** **

Bru­ger­ven­lig­hed

**** **

Funk­tio­ner

**** **

Ydel­se

***** *

Pris

******

Sam­let

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.