Ni­kon Cool­pix P900 - 4.200 KR.

BT - - NYHEDER -

For stort til fe­ri­e­brug for de fle­te. Men den gi­gan­ti­ske zoom fri­ster al­li­ge­vel. Cool­pix P900 er på in­gen må­der kom­pakt. Men det har no­get spe­ci­elt: 83x op­tisk zoom. Her går zoo­m­om­rå­det fra en svag vid­vin­kel på 24 mm til helt for­ryk­te 2.000 mm. Du kan na­er­mest zoo­me ind på folk på top­pen af Mo­unt Eve­rest, hvis du står i Ba­seCamp, ad­skil­li­ge ki­lo­men­ter ne­de. O.k., det er nok li­ge me­re, end det trods alt kan kla­re, men når du har prø­vet en 2.000 mm, er det sva­ert ik­ke at le­ge med det kon­stant. For det er im­po­ne­ren­de, hvor ta­et du kan kom­me på. Sid på for­tovsca­fe­en, og få de mind­ste de­tal­jer med langt ne­de ad vej­en.

Hel­dig­vis bak­kes det sto­re zoo­m­om­rå­de op af en vel­fun­ge­ren­de bil­ledsta­bi­li­sa­tor, så det er over­ra­sken­de let at få skar­pe bil­le­der i kas­sen. Zoo­men kø­rer lidt lang­somt, men det er god­kendt. I prak­sis fø­les Ni­kon som et spejl­re­fleks­ka­me­ra, og den sto­re zoom vil­le va­e­re rar at kun­ne sty­re via ob­jek­ti­vet. Det vil­le va­e­re let­te­re og hur­ti­ge­re.

Ka­me­ra­et skal og­så ro­ses for en god filmfunktion med over­ra­sken­de god lyd, ind­byg­get gps og en LCD-ska­erm, der står skar­pt – og­så i sol­lys. Den­ne bak­kes op af en sø­ger (elek­tro­nisk), som kan va­e­re rar, når der skal zoo­mes og be­ska­e­res pra­e­cist. Bil­led­kva­li­te­ten er pra­e­get af fin stor skarp­hed og de­tal­jer. Der er en god dyb­de i far­ver­ne, og kun Olym­pus og Ca­non over­går Ni­kon på det­te punkt.

Ni­kon-ka­me­ra­et er fy­sisk lidt af en ka­em­pe. Til fe­ri­e­brug er det må­ske for vold­somt, men har du be­hov for et ka­em­pe zoo­m­om­rå­de, så er det fak­tisk kom­pakt, når man ta­en­ker på, hvor me­get et 2.000 mm-ob­jek­tiv fyl­der. Kva­li­tet­sind­tryk

**** **

Bru­ger­ven­lig­hed

******

Funk­tio­ner

******

Ydel­se

**** **

Pris

**** **

Sam­let

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.