Pa­na­so­nic GF7 - 3.500 KR.

BT - - NYHEDER -

Stil skar­pt på det­te pro­dukt, hvis bud­get­tet er be­gra­en­set, og du vil ha­ve et spejl­løst ka­me­ra. Pa­na­so­nic har et sam­ar­bej­de med Olym­pus, og det ses ty­de­ligt i det­te spejl­lø­se ka­me­ra, der har lidt af sam­me re­tro­la­e­kre de­sign, som net­op Olym­pus er kendt for. Det spejl­lø­se ka­me­ra er le­ve­ret med et 12-32 mm ob­jek­tiv, hvil­ket be­ty­der, at ka­me­ra­et er ret kom­pakt. Men om­reg­net gi­ver det et zoo­m­om­rå­de fra en svag vid­vin­kel på 24 mm op til 64 mm. Det sid­ste sva­rer til na­e­sten et nor­malt ob­jek­tiv (50 mm), så du får alt­så ik­ke kraf­tig zoom med her, med­min­dre du kø­ber et ek­stra ob­jek­tiv. Og dem er der hel­dig­vis mas­ser af. GF7 er klar, straks du har ta­endt og fo­ku­se­rer fint hur­tigt. Og det at kun­ne zoo­me på ob­jek­ti­vet frem for via en knap skal ik­ke un­der­vur­de­res. Det er langt hur­ti­ge­re og let­te­re at zoo­me pra­e­cist og la­ve den be­ska­e­ring, du øn­sker. Per­fekt, når en si­tu­a­tion, der skal i kas­sen, op­står plud­se­ligt. Be­tje­nin­gen af ka­me­ra­et er ret en­kel via funk­tions­k­nap­per og au­to­ma­ti­ske pro­gram­mer, som kø­rer ret godt. Den ind­byg­ge­de blitz er god som fyld – og­så i dags­lys. Desva­er­re er den ret van­ske­lig at få op, hvis du har vip­pet LCD-ska­er­men ud. En lil­le funk­tions­fejl i vo­res øj­ne. Bil­led­ma­es­sigt er Pa­na­so­nic-ka­me­ra­et godt med. De 16 me­ga­pixel ly­der ik­ke im­po­ne­ren­de, men der er mas­ser af sub­stans og glød i far­ver­ne. Med fa­er­re pixel på et gi­vent are­al kan man la­ve bed­re far­ve­dyb­de, og det ses ty­de­ligt her.

Ka­me­ra­et er lidt for spe­ci­elt og har for lidt zoom. Kva­li­tet­sind­tryk

***** *

Bru­ger­ven­lig­hed

**** **

Funk­tio­ner

**** **

Ydel­se

**** **

Pris

***** *

Sam­let

**** **

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.