Al­le DFs fa­ta mor­ga­na-re­ge­rin­ger

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

Det var Dansk Fol­ke­par­tis ne­stor og ho­fi­de­o­log, fhv. MF Sø­ren Krarup, der for ny­lig som før­ste frem­tra­e­den­de DFer - of­fent­ligt – op­gav sin støt­te til Lars Løk­kes V-re­ge­ring. Den skal iføl­ge Krarup va­el­tes ’uden be­ta­enk­nings­tid’, og Løk­ke be­teg­nes som en ’ukva­li­fi­ce­ret le­der’. For­ment­lig et ret ud­bredt syns­punkt i DF-kred­se. I hvert fald bak­ker nevø­en Chri­sti­an Lang­bal­le, MF ham op i det syns­punkt, men vil over­la­de det til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl at tra­ek­ke i fald­lem­men. Der skal dog kun va­e­re én DFer i Fol­ke­tin­get, der skal si­ge, at Løk­ke er for­tid, så er V-re­ge­rin­gen fa­er­dig, og ju­bel og fry­de­skrig kan bry­de løs hos Krarup. I STE­DET KA­STER Karup ka­er­lig­he­den på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som iføl­ge ham er bed­re i stand til at stand­se den is­la­mi­se­ring af Dan­mark, som skul­le på­gå net­op nu. I be­tragt­ning af, at der mest fo­re­kom lem­pel­ser på ud­la­en­din­ge­om­rå­det, da Met­te Fre­de­rik­sen var ju­stits­mi­ni­ster, så kan det godt un­dre, hvor­for Krarup plud­se­lig tror, at han kan få po­li­tik igen­nem med S, som ik­ke la­der sig gø­re un­der en V-re­ge­ring? MÅ­SKE HAND­LER DET om, at Krarup og man­ge DFe­re er dybt fru­stre­re­de over, at DF ik­ke la­en­ge­re kan dik­te­re ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken li­ge­som i 00’er­ne, da han selv sad i tin­get. DF kan hver­ken true V, LA el­ler K til at stem­me for DF-po­li­tik. Det ved V ud­ma­er­ket, og re­ge­rin­gen frem­sa­et­ter - indtil vi­de­re - ik­ke for­slag, hvor man be­vidst over­tra­e­der men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­ner­ne. DET ER DER­FOR et fa­ta mor­ga­na, når Krarup fo­re­gø­g­ler sig selv og fru­stre­re­de DF-va­el­ge­re, at DF uden vi­de­re kan hand­le i en an­den bu­tik for at få den po­li­ti­ske va­re, man øn­sker sig. Det kan DF ik­ke. Mel­din­gen kan sik­kert kø­be DF tid hos skuf­fe­de DF­støt­ter, men en S-re­ge­ring af­li­ver ik­ke støt­ten til men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Hvad er så po­in­ten med at gø­re Met­te F, til stats­mi­ni­ster? DF-TOP­PEN KAN DYSSE Krarups krav ned med hen­vis­ning til, at han hver­ken teg­ner par­ti­et el­ler er MF. Krarup er dog ik­ke ene om at øn­ske sig en ny re­ge­ring uden hold i vir­ke­lig­he­den. Det er en yn­det DF-sport den­ne som­mer. Sø­ren Es­per­sen øn­sker sig f.eks. en SVDF-re­ge­ring. Den skal og­så - simsa­la­bim - gen­nem­fø­re al­le DFs ma­er­kesa­ger. For­ment­lig lidt i stil med, når nog­le DFe­res for­bil­le­de, Do­nald Trump, lover at lø­se al­le po­li­ti­ske pro­ble­mer uden na­ev­ne­va­er­dig mod­stand.

Si­den val­get er det nok gå­et op for man­ge DFe­re, at pro­ble­mer al­li­ge­vel ik­ke kan lø­ses med et fin­ger­k­nips

EN­DE­LIG SØSATTE THU­LE­SEN Da­hl selv et fa­ta mor­ga­na - VO-re­ge­rin­gen – der og­så er ken­de­teg­net ved, at Ven­stre uden dik­ke­d­a­rer la­eg­ger sig fladt ned og gen­nem­fø­rer DFs ma­er­kesa­ger mht. EU og flygt­nin­ges asyl. Men alt­så først ef­ter et valg. Det kan DF så hå­be på, at blå blok ta­ber, så man kan vin­de lidt tid og und­gå at ta­ge re­ge­rings­ansvar og de ube­ha­ge­li­ge kom­pro­mi­ser, man så skal for­sva­re. SI­DEN VAL­GET ER det nok gå­et op for man­ge DFe­re, at pro­ble­mer al­li­ge­vel ik­ke kan lø­ses med et fin­ger­k­nips, til trods for at va­el­ger­ne gjor­de DF til tin­gets na­est­stør­ste par­ti. Mang­len­de re­sul­ta­ter, flygt­nin­ge­kri­sen og som­me­rens ter­ror gør, at nye kra­ef­ter på den yder­ste høj­re­fløj nu står i kø for at til­by­de me­re ra­di­ka­le snup­tags­løs­nin­ger end DFs. DF ER FRU­STRE­RET. Al­le kan se, at de ik­ke kan bos­se de­res po­li­tik igen­nem, og de­res va­el­ge­res tå­l­mo­dig­hed er ved at rin­de ud.

25. juli

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.