Man­ge ae­l­dre fan­get i ga­elds­fa­el­de

BT - - NYHEDER -

DÅR­LI­GE BETALERE Mens tal­le­ne går i den rig­ti­ge ret­ning for dan­sker­ne som hel­hed, så bli­ver fle­re og fle­re ae­l­dre re­gi­stre­ret i skyld­ner­re­gi­stret RKI. Det vi­ser nye tal fra Ex­pe­ri­an.

An­tal­let af dan­ske­re over 60 år, der er re­gi­stre­ret som dår­li­ge betalere i Ri­bers Kre­dit In­sti­tut (RKI), er så­le­des ste­get vold­somt fra 8.970 per­so­ner i 2008 til 22.822 i før­ste hal­vår af 2016.

Det er en stig­ning på he­le 154 pro­cent.

Det kan ha­en­ge sam­men med, at en grup­pe ae­l­dre med sto­re lån i de­res fri­va­er­di er kom­met i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, ef­ter af­drags­fri­he­den er ud­lø­bet, for­kla­rer Ann Le­h­mann Eri­ch­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos Nor­dea. Af­drags­fri­hed ud­lø­ber »Det er ty­pisk ae­l­dre men­ne­sker, som bor i yder­om­rå­der, hvor huspri­ser­ne er fal­det ret vold­somt. Ef­ter 10 år er de­res af­drags­fri­hed ud­lø­bet, og når de så går på pen­sion, kan de ik­ke få en­der­ne til at mø­des,« si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen.

Det kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for de men­ne­sker, der hav­ner i en ga­elds­fa­el­de, for­kla­rer hun:

»Det er rig­tig sva­ert at kom­me ud af det. Pen­sio­ni­ster har ik­ke sa­er­ligt go­de mu­lig­he­der for at tje­ne pen­ge ved si­den af fol­ke­pen­sio­nen og kom­me ud af ga­el­den.« pen­ge ved at få et over­blik over ind­ta­eg­ter og ud­gif­ter, me­ner Ann Le­h­mann Eri­ch­sen.

»Nog­le und­la­der at gø­re det, for­di de har pen­ge nok. Og så er der nog­le, der ik­ke mag­ter det, for­di de sy­nes, at det er for kom­pli­ce­ret. Men uan­set om man har man­ge el­ler få pen­ge, så sny­der man sig selv, hvis man ik­ke har et bud­get og bru­ger det. For der er al­tid no­get at kom­me ef­ter.« De fle­ste vil klø sig i nak­ken Un­der­sø­gel­sen vi­ser des­u­den, at 51 pro­cent af de per­so­ner, der ik­ke la­eg­ger bud­get, sva­rer, at de har styr på de­res øko­no­mi ’i ho­ve­d­et’. Men den hol­der ik­ke, me­ner Ann Le­h­mann Eri­ch­sen:

»Det kan da godt va­e­re, at der er en­kel­te top-ma­te­ma­ti­ke­re, der kan det he­le ude­nad. Men al­le vi an­dre, der er nor­malt­be­ga­ve­de, kan alt­så ik­ke hu­ske det he­le i ho­ve­d­et. Hvis du stop­pe­de 100 men­ne­sker på ga­den og spurg­te, hvor me­get de­res hus- og bil­for­sik­ring ko­ster om året, så vil­le langt de fle­ste nok klø sig selv lidt i nak­ken.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.