Få en sta­erk se­ni­or-øko­no­mi

BT - - NYHEDER -

– blandt an­det for­di vi har få­et al­le de her ap­ps. Der er ik­ke la­en­ge­re en mas­se pa­pir­ar­bej­de, så det hand­ler ba­re om at kom­me i gang,« si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos Nor­dea. Mel og kaf­fe Hun er selv flit­tig bru­ger af ap­ps, der kan fin­de frem til de bed­ste til­bud i su­per­mar­ke­der­ne.

»Hvis jeg f.eks. skal bru­ge mel, va­ske­mid­del og kaf­fe, så kan ap­pen vi­se mig, hvor de spe­ci­fik­ke va­rer er på til­bud i øje­blik­ket i na­er­he­den af, hvor jeg bor,« for­kla­rer hun.

Den ae­l­dre del af be­folk­nin­gen er ble­vet va­e­sent­lig bed­re til at be­nyt­te it i dag­lig­da­gen, f.eks. net­bank, på­pe­ger hun.

»Dan­ske ae­l­dre er rig­tig godt med, og de er fak­tisk blandt de bed­ste i Eu­ro­pa til at an­ven­de it,« for­kla­rer Ann Le­h­mann Eri­ch­sen.

En ny un­der­sø­gel­se, som Pen­geog Pen­sions­pa­ne­let står bag, vi­ser da og­så, at 70 pro­cent af dan­ske­re på 50 år el­ler der­over tjek­ker net­bank el­ler mo­bil­bank hver uge.

Sam­me un­der­sø­gel­se vi­ser, at 66 pro­cent i den­ne al­ders­grup­pe la­eg­ger bud­get og bru­ger det ak­tivt i dag­lig­da­gen.

Selv om tal­let er ste­get i lø­bet af de se­ne­ste år, er der sta­dig en stor del af de ae­l­dre, der vil kun­ne spa­re man­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.