VIDENSKAB.DK Tv-sex går hen over ho­ve­d­et på te­e­na­ge­re

BT - - NYHEDER -

Hvis du er be­kym­ret over, at te­e­na­ge­re ser for me­get ’Pa­ra­di­se Ho­tel’ el­ler ’Sex and The Ci­ty’ og må­ske får lidt for man­ge go­de idéer, er der godt nyt. Der er nem­lig in­gen be­vi­se­lig sam­men­ha­eng imel­lem un­ges me­di­e­va­ner og de­res se­xliv. Det kon­klu­de­rer et in­ter­na­tio­nalt over­sigts­stu­die med dansk del­ta­gel­se fra ITU­ni­ver­si­te­tet.

»Ud over at de un­ge nok godt kan ken­de for­skel på fik­tion og vir­ke­lig­hed, er der jo og­så me­gen bi­o­lo­gi i seksu­a­li­tet. Det kan og­så va­e­re, at ven­ne­grup­pen har stør­re ind­fly­del­se end me­di­er­ne,« si­ger ph.d.-stu­de­ren­de Ru­ne Kri­sti­an Lun­de­dal Ni­el­sen fra IT-Uni­ver­si­te­tet.

For­sker­ne har gen­nem­gå­et re­sul­ta­ter­ne fra 22 ame­ri­kan­ske stu­di­er med til­sam­men me­re end 22.000 del­ta­ge­re.

Her kon­klu­de­rer de, at sam­men­ha­en­gen mel­lem me­di­e­for­brug og seksu­el ad­fa­erd er mini­mal.

Der er dog in­gen dan­ske tal med i un­der­sø­gel­sen, og det er sim­pelt­hen for­di, de ik­ke ek­si­ste­rer.

»Det vir­ker som om, ame­ri­ka­ner­ne går me­re op i det her og i vir­ke­lig­he­den er me­get be­kym­re­de for, at de un­ge har sex,« si­ger Ru­ne Kri­sti­an Lun­de­dal Ni­el­sen.

For­sker­ne har un­der­søgt de un­ges for­brug af ra­dio, tv og com­pu­ter­spil ved hja­elp af spør­ge­ske­ma­er og blandt an­det sam­men­lig­net med tids­punk­tet for de­res seksu­el­le de­but.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.