Den ul­ti­ma­ti­ve croo­ner

BT - - NAVNE -

se sig selv og sin gen­re bli­ve fortra­engt af ti­dens ro­ck- og pop-ido­ler. I 1970er­ne op­t­rå­d­te han pri­ma­ert i Las Ve­gas, men ef­ter­hån­den hav­de han van­ske­ligt ved at få be­vå­gen­hed fra me­di­er og pu­bli­kum, og hans kon­trakt med Co­lum­bia blev ik­ke for­ny­et. Til­med fik To­ny Ben­nett i før­ste halv­del af 1980er­ne pro­ble­mer med stof­fer, og han fik op­byg­get en stor ga­eld.

Men så tog hans søn, Dan­ny Ben­nett, hånd om ham og blev hans per­son­li­ge ma­na­ger.

Han skaf­fe­de ham en ny kon­trakt med Co­lum­bia, og da der i be­gyn­del­sen af 1990er­ne op­stod et nyt pop-mu­si­kalsk be­greb, ’un­plug­ged’, var der en helt ny ge­ne­ra­tion, der op­da­ge­de, at der var en mand, som i me­re end 40 år hav­de op­t­rå­dt ’un­plug­ged’.

Hans show på tv-ka­na­len MTV i 1994 med ef­ter­føl­gen­de pla­deud­gi­vel­se blev en overdå­dig suc­ces, og ef­ter Frank Si­na­tras død i 1998 har To­ny Ben­nett ba­re va­e­ret den ul­ti­ma­ti­ve croo­ner, ja, den stør­ste i fa­get.

1998 var og­så året, da To­ny Ben­nett for før­ste gang ga­e­ste­de Kø­ben­havn, hvor han gav en uforg­lem­me­lig kon­cert i Cir­kus­byg­nin­gen.

Og si­den har han med ja­ev­ne mel­lem­rum kun­net gla­e­de det kø­ben­havn­ske pu­bli­kum. Der­til er det ble­vet til en ra­ek­ke frem­ra­gen­de pla­der, hvoraf fle­re er du­et­ter med ti­dens yn­gre stjer­ner, og se­ne­st har han med al­bum­met ’The Sil­ver Li­ning’ gi­vet en in­tim og ned­da­em­pet for­tolk­ning af san­ge af kom­po­ni­sten Jero­me Kern.

Si­de­lø­ben­de med mu­sik­kar­ri­e­ren har To­ny Ben­nett ud­le­vet sin drøm om at bli­ve kunst­ma­ler, og han er fort­sat me­get pro­duk­tiv un­der nav­net Ant­ho­ny Be­ne­det­to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.