Nye fora­el­dre

BT - - TV - 10:15 11:50 16:10 20:05 22:00 02:00-05:30 06:40 18:15 23:45 08:30 13:40

Skør­teja­e­ge­ren Eric og den neu­ro­ti­ske Hol­ly kom­mer på en da­te sam­men, da de­res fa­el­les ven­ner, ae­g­te­par­ret Ali­son og Pe­ter, vur­de­rer, at de vil va­e­re et per­fekt match. Men Eric og Hol­lys da­te bli­ver en ka­ta­stro­fe, og der er ab­so­lut in­gen ke­mi mel­lem dem. Bag­ef­ter er Hol­ly ut­ro­ligt let­tet over, at hun kun skal ha­ve mini­malt med Eric at gø­re i frem­ti­den. No­get tid ef­ter da­ten sker der dog no­get, der aen­drer på det. For da Pe­ter og Ali­son om­kom­mer i en tragisk ulyk­ke og ef­ter­la­der sig dat­te­ren Sop­hie på et år, får Eric og Hol­ly sam­men an­sva­ret for det lil­le barn. Nu for­sø­ger Hol­ly og Eric at la­eg­ge de­res uove­r­ens­stem­mel­ser bag sig. De flyt­ter sam­men i de af­dø­de ven­ners hus, hvor de prø­ver på at gi­ve den lil­le fora­el­d­re­lø­se pi­ge en sund op­va­ekst. Men Eric og Hol­ly op­da­ger hur­tigt, at de sta­dig har det sva­ert med hin­an­den. Sam­ti­dig med at de går hin­an­den på ner­ver­ne, og de op­le­ver, hvor hårdt det er at op­fo­stre et barn, op­da­ger de og­så, at in­gen af dem kan Med­vir­ken­de: In­struk­tion: und­va­e­res. Sam­ti­dig be­gyn­der de og­så at sa­et­te pris på fa­mi­li­e­li­vet og få var­me fø­lel­ser for hin­an­den. (TV 2)

Nort­hern Soul. En­gelsk dra­ma fra 2014. Tra­cks. Au­stralsk dra­ma fra 2013. Pro­ject Al­ma­nac. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 2014.

Blon­di­nens ha­evn 2. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2003.

The Imi­ta­tion Ga­me. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Mr. Tur­ner. En­gelsk dra­ma fra 2014.

Amy. Pa­per Towns. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015.

Thin­gs We Lost in the Fi­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2007.

The Drop. Ame­ri­kansk thril­ler fra 2014. Fury. Ame­ri­kansk-en­gelsk dra­ma fra 2014.

Nat-tv.

I rol­len som den lil­le fora­el­d­re­lø­se Sop­hie ses på skift tril­lin­ger­ne Ale­xis, Brynn og Broo­ke Cla­gett, og Hol­ly spil­les af Kat­he­ri­ne Heigl i den ame­ri­kan­ske ro­man­ti­ske ko­me­die.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.