Britt

BA­GER

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Hvad er du god til? Hvad er du elen­dig til? Hvor vil du helst hol­de fe­rie i år? Hvad er lyk­ke for dig? Hvis du skul­le va­e­re en an­den per­son i et døgn, hvem skul­le det va­e­re? 39 år. Med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre

Mor med stort M, fa­mi­lie­men­ne­ske, utå­l­mo­dig, nys­ger­rig og kom­pro­mis­sø­gen­de. Min ka­e­re­ste kal­der mig of­te ’Le­an Britt’ ef­ter for­ret­nings­mo­del­len LE­AN. Det gør han, for­di jeg er god til at plan­la­eg­ge og ord­ne fle­re ting sam­ti­dig. Når jeg skal ha­ve no­get fra hån­den, kan det gå vir­ke­lig sta­er­kt. At af­le­ve­re min søn om mor­ge­nen i vug­ge­stu­en, hvis han er ked af det. At få det he­le med og kom­me ud ad dø­ren – ret ir­ri­te­ren­de når man bor på fjer­de sal. New York, for min lil­le­bror er li­ge flyt­tet der­over. Jeg el­sker bå­de New York og ham. Vi har al­le­re­de va­e­ret i Portu­gal en uge med mi­ne fora­el­dre i an­led­ning af, at min far blev 70 år. Et godt hel­bred, tid med min ka­e­re­ste, søn og fa­mi­lie, et ud­for­dren­de job og op­le­vel­ser og mid­da­ge med go­de ven­ner. Chris Mar­tin, for­san­ge­ren i Cold­play. Jeg el­sker hans må­de at tryl­le­bin­de et pu­bli­kum på, som jeg så det i Par­ken. At han er så un­der­spil­let og over­le­gen på sam­me tid, er be­un­drings­va­er­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.