B

BT - - SØNDAG -

Char­lot­te Kongs­gaard Ni­el­sen Ida Guld­ba­ek Arent­sen

øjet ind over sin stok står han for­vent­nings­fuld i døråb­nin­gen. Det er ik­ke la­en­ge­re så of­te, at Carl Kor­va kom­mer ud, og be­søg i lej­lig­he­den på tor­vet i Sø­borg er hel­ler ik­ke no­get, der sker hver dag. »Kom ind! Tag en­de­lig plads,« si­ger han højt og vi­ser over mod en blå hjør­ne­so­fa, mens han selv får ma­nøv­re­ret sig ned på en slidt kon­tor­stol over­for. Kun få se­kun­der ef­ter rej­ser han sig igen. Han skal hen­te en iPad Mi­ni. Der­ef­ter si­ne bril­ler. Da han at­ter sid­der på kon­tor­sto­len med ha­en­der­ne på lå­re­ne, ser han in­gen grund til at ven­te på et spørgs­mål.

»Vidste I, at jeg spil­le­de trom­pet i Ti­vo­liGar­den som dreng? Jeg hol­der me­get af mu­sik. I 45 år ar­bej­de­de jeg på en teg­ne­stue, men jeg hav­de tre job ved si­den af. Hver af­ten fra kl. 2024 spil­le­de jeg i Dan­set­ten i Ti­vo­li,« si­ger han.

Carl Kor­va er en mand af man­ge ord. Og man­ge historier. Hans livs­hi­sto­rie spa­en­der over to ver­denskri­ge, op­fin­del­sen af fjern­sy­net og da Dan­mark fik sin før­ste re­ge­ren­de dron­ning. Ja, ba­re for at na­ev­ne nog­le be­gi­ven­he­der.

To der fyl­der 100

Den 10. au­gust fyl­der Carl Kor­va 100 år. Tre uger se­ne­re – den 31. au­gust – kan dag­bla­det BT fejre sam­me run­de fød­sels­dag. Det er 100 år, hvor avi­sens op­lag er gå­et fra 16.000 i 1916 mod 240.000 i 1970’er­ne og til 50.000 i dag, hvor nyhe­der for man­ge er no­get, de fle­ste la­e­ser på en ska­erm. En­gang holdt Carl Kor­va

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.