ET LANGT LIV ...

BT - - SØNDAG -

’’

tro­ligt BT. I dag in­si­ste­rer han på at la­e­se det me­ste på sin iPad Mi­ni. På den kan man nem­lig zoo­me ind, så man er fri for at kni­be øj­ne­ne sam­men, vi­ser han.

I 2016 er BT Dan­marks stør­ste tabloi­da­vis. Da avi­sen ram­te ga­den for før­ste gang i 1916, var det bl.a. dens min­dre og han­dy for­mat, avi­sen slog an på. Rent fy­sisk var BT kun halvt så stor som for ek­sem­pel Ber­ling­s­ke Ti­den­de og der­med let­te­re at hånd­te­re. Og­så spro­get var let­te­re, og avi­sen be­stod af kor­te, kon­tan­te nyhe­der, der var il­lu­stre­ret af sto­re teg­nin­ger og bil­le­der. Gen­nem 100 år har BT da­ek­ket de sto­re dra­ma­er i sport, kri­mi­nal­stof, un­der­hold­ning, for­brug og sund­hed. Me­re end 30.000 avis­for­si­der ta­ler for sig selv. Det er dan­marks­hi­sto­rie på gul­net avis­pa­pir.

Syv af dis­se BT-for­si­der, der al­le mar­ke­rer en be­gi­ven­hed, som på en el­ler an­den vis aen­dre­de Dan­mark, lig­ger nu på Carl Kor­vas so­fa­bord i lej­lig­he­den i Sø­borg. Men før han kan kon­cen­tre­re sig om dem, skal han fin­de si­ne bril­ler. Han har for­lagt dem igen.

Han le­der i hjør­net af stu­en, ov­re ved vin­du­et og det go­de ly­sind­fald, hvor et ar­bejds­bord er klemt ind. Det er her, han lø­ser si­ne dag­li­ge krydsord. I en al­der af 99 år har han løst Dan­marks sva­e­re­ste krydsord i Uge­bla­det Søn­dag, det tid­li­ge­re Søn­dags-B.T. Kryds-og-tva­ers er den bed­ste form for hjer­ne­gym­na­stik, me­ner han.

’Sky­de­ri var dag­lig­dag’

Med la­e­se­bril­ler­ne hvi­len­de på na­e­sen kig­ger han la­en­ge tavst på et avis­bil­le­de fra 1945. Dan­marks be­fri­el­se. »Det er sjovt,« si­ger han brat. »Ba­re der ly­der et en­kelt skud i dag, kom­mer der 10.000 be­tjen­te ren­den­de. Det gjor­de der sgu ik­ke den­gang. Sky­de­ri i ga­der­ne var dag­lig­dag, og der var ik­ke me­get po­li­ti. Jeg var løjt­nant un­der kri­gen, og da det plud­se­lig pif­te­de om ører­ne på os med pro­jek­ti­ler, måt­te vi kal­de på skar­p­skyt­ter in­de fra ka­ser­nen. ’Tra­ek bar­ne­vog­ne­ne ind!’, måt­te jeg rå­be, og da sky­de­ri­et var slut, kun­ne folk så fort­sa­et­te de­res fa­erd.«

Carl Kor­va får in­gen hjem­me­hja­elp. Det na­eg­ter han. Indtil han var 95 år, bo­e­de han i et hus på en stor hjør­ne­grund, som han hav­de med sin an­den ko­ne. Hun dø­de af kra­eft i 1997, og det var ik­ke med hans egen go­de vil­je, at han skul­le flyt­te i lej­lig­hed.

Hø­rel­sen er ik­ke, hvad den har va­e­ret. Fak­tisk er han na­e­sten døv, og spør­ger man ham om no­get, fo­re­går det på skrift. Til gen­ga­eld fejl­er mundtø­jet in­tet.

»Det er jo Ragn­hild,« si­ger han ef­ter at ha­ve ka­stet et kort blik på et avis­bil­le­de af 1930’er­nes ’gyld­ne tor­pedo’, svøm­me­ren Ragn­hild Hve­ger. Hun blev i 1996 kå­ret som År­hund­re­dets Sport­skvin­de i Dan­mark.

»Jeg er født på Islands Bryg­ge, hvor vi sprang i van­det di­rek­te fra kaj­en og svøm­me­de helt over på den an­den si­de. I dag er ka­na­len jo na­er­mest ke­misk ren­set, men den­gang var der of­te ud­led­ning fra by­en. Vi sag­de, at der var bol­ler på sup­pen, så det var om at luk­ke mun­den ved brystsvøm­ning. Se­ne­re blev crawl det sto­re hit, da Ragn­hild Hve­ger kom på sce­nen og sko­v­le­de et halvt hund­re­de pra­e­mi­er ind her og i ud­lan­det. Vi var som i fa­mi­lie med hen­de. Hun var vo­res svøm­me-gu­din­de.« Fort­sa­et­ter si­de 8

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.