ET LANGT LIV ...

BT - - SØNDAG -

Carl Kor­va har utal­li­ge bil­le­der på sin iPad Mi­ni, som ak­kom­pag­ne­rer hans historier. Han har af­fo­to­gra­fe­ret samt­li­ge bil­le­der og avis­ud­klip fra sit liv og gemt dem på den lil­le tab­let, så han hur­tigt med en pe­ge­fin­ger kan blad­re og zoo­me ind og ud. Of­te kom­mer han ud i lan­ge svin­kea­e­rin­der i si­ne forta­el­lin­ger. Let­te­re mod­vil­ligt kig­ger han på et iko­nisk bil­le­de af dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik i bru­de­vals, der blev bragt i BT. Så fla­ek­ker hans an­sigt i et grin.

»Jeg så i fjern­sy­net, at de gjor­de grin med Hen­rik og hans vom i Cir­kus­revy­en,« si­ger han, in­den han ven­der til­ba­ge til et krydsord, som han selv fa­bri­ke­re­de for 80 år si­den i ma­ga­si­net Flyv.

Carl Kor­va har fly­ve­cer­ti­fi­kat, la­der han for­stå.

Han forta­ber sig i for­ti­den. 100 års hi­sto­rie er ik­ke let at kom­pri­me­re. Han fin­der bil­le­der af det ene af si­ne fi­re børn, Ai­no Kor­va, der i 1963 blev kå­ret til Miss Dan­mark og se­ne­re fik en an­den­plads i Miss Uni­ver­se. Der­na­est et dra­be­ligt bil­le­de af hans egen hof­te­o­pe­ra­tion. Hver af­ten sen­der han en sta­tus­rap­port til si­ne børn med fo­to­do­ku­men­ta­tion af, hvad han har fo­re­ta­get sig i lø­bet af da­gen. Bus­sen går li­ge uden for dø­ren, og selv om den ra­ske hof­te er be­gyndt at dril­le, kom­mer han sta­dig­va­ek af og til rundt.

Spil­le­de i Si­na­tras or­ke­ster

Den­ne ef­ter­mid­dag i lej­lig­he­den be­gyn­der det at kni­be med kon­cen­tra­tio­nen, og hver­ken BT-bil­le­der af Pal­le Sø­ren­sen, der skrev blo­dig kri­mi­nal­hi­sto­rie, da han i 1965 skød og dra­eb­te fi­re po­li­ti­be­tjen­te, el­ler Ritt Bjer­re­gaard, der blev fy­ret for en ho­tel­reg­ning på 57.000 i 1978, va­ek­ker hans in­ter­es­se. Hel­le­re vil han snak­ke om den­gang, Frank Si­na­tras trom­pe­tist blev syg, da han i 1953 skul­le gi­ve to kon­cer­ter i K.B. Hal­len i Kø­ben­havn.

»De spurg­te, om jeg hav­de en hvid skjor­te og en but­ter­fly. Det fik jeg skaf­fet. Og så spil­le­de jeg med i Si­na­tras or­ke­ster. Ef­ter kon­cer­ter­ne spurg­te de, om jeg kun­ne ta­ge med på tur­né. Jeg ringede til teg­ne­stu­en, og så fik jeg 10 da­ges som­mer­fe­rie,« si­ger han.

Fak­tisk var det BT, der sam­men med Ing­var Bli­cher-Han­sen hav­de ar­ran­ge­ret de to Si­na­tra-kon­cer­ter un­der tit­len ’Hu­mør­pa­ra­der’. Den ma­jaf­ten i 1953 ko­ste­de en bil­let til Frank Si­na­tra mel­lem 3,90 og 9,90 kr. Avi­sen BT ko­ste­de 30 øre. I dag er pri­sen 22 kr.

Har over­le­vet en del

På va­eg­gen i Carl Kor­vas stue, ved si­den af et dan­ne­brogs­flag og et sort-hvid-fo­to­gra­fi af ham selv om løjt­nant, ha­en­ger et fladska­ermstv. Han le­ve­de, før fjern­sy­net kom til Dan­mark, han var over 50, da far­vefjern­sy­net fik pre­mi­e­re, og han har over­le­vet man­ge af dem, der har op­t­rå­dt på ska­er­men.

En af dem er Dirch Pas­ser, der i 1980 faldt om på sce­nen og dø­de af et hjer­te­stop.

»Jeg var of­te med i or­ke­stret bag ham og Kjeld Pe­ter­sen. Når ta­ep­pet faldt, kom de om bag sce­nen, og her va­el­te­de Dirch ger­ne mit no­de­sta­tiv. Han fjan­te­de og fja­se­de al­tid med sit uop­s­li­de­li­ge hu­mør og gjor­de al­le gla­de,« si­ger Carl Kor­va og bli­ver stil­le et sja­el­dent øje­blik.

Klas­sela­e­re­ren var Rif­b­jergs far

100 år er lang tid. Det er me­re end 30.000 avis­for­si­der og mindst li­ge så man­ge min­der. Det er døds­fald som Dirch Pas­sers, der sa­et­ter hans eget liv i re­lief.

»Der er man­ge, der er bå­de født og dø­de i min tid. Min klas­sela­e­rer var Klaus Rif­b­jergs far. Han brug­te spansk­rør, som vi skul­le buk­ke os for. Men vi holdt al­li­ge­vel me­get af ham og tril­le­de rundt med hans ny­fød­te søn. Det var Klaus Rif­b­jerg,« si­ger Carl Kor­va ef­terta­enk­somt.

»Klaus Rif­b­jerg dø­de som 85-årig ef­ter et langt liv. Jeg gik rundt med ham i bar­ne­vogn, og jeg er her sta­dig.«

Scan­di­navi­en Star. Tors­dag 3. maj 1990. Spi­sesed­del fre­dag 15. ja­nu­ar 1993. Ta­ep­pe-fald i Ta­mil-sa­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.