SA­ET MØRT KØD PÅ

BT - - SØNDAG -

Når der er grills­pyd på grillen, er det et sik­kert tegn på fe­ri­e­tid. Det me­ner BTs slag­ter­me­ster Pe­ter Ste­en, der står bag den­ne uges op­skrift på to slags grills­pyd. »Der er den dér sa­er­li­ge hyg­ge om­kring spyd, som ken­de­teg­ner fe­ri­e­tid. Man kom­mer i fe­ri­estem­ning og ta­en­ker på rej­ser rundt om­kring i ver­den, hvor ma­den er ble­vet til­be­redt på spyd,« si­ger Pe­ter Ste­en.

Til BTs Madsko­le har han valgt to va­ri­an­ter af spyd, der sma­ger af fjer­ne him­mel­strøg, nem­lig ja­pansk chi­ck­en te­ry­aki, ma­ri­ne­ret i soya, og ma­rok­kansk ke­bab, der sma­ger af ko­ri­an­der og spids­kom­men.

»Ma­ri­na­de er af­gø­ren­de, når du la­ver spyd. Den gi­ver en mas­se smag,« si­ger Pe­ter Ste­en. Men nok så vig­tigt: »Ma­ri­na­den går og­så ind og mør­ner kø­det. Der­for er det en god idé at la­de kø­det tra­ek­ke i ma­ri­na­den nat­ten over. Ger­ne helt op til et døgn,« ly­der rå­det fra slag­ter­meste­ren.

Men ma­ri­na­den er ik­ke den ene­ste hem­me­lig­hed bag go­de grills­pyd. Iføl­ge Pe­ter Ste­en skal man ta­en­ke i ret­ning af go­de bøf­fer, når man va­el­ger kød til si­ne spyd.

»Det skal va­e­re kva­li­tets­kød. Mørt kød. Det får jo kun en kort steg­ning på grillen, så kø­det skal va­e­re mørt fra be­gyn­del­sen,« ly­der det fra BTs slag­ter­me­ster. Han fo­re­slår mør­brad, tyks­teg el­ler filet som spyd-eg­ne­de ud­ska­e­rin­ger fra ok­sen. Og li­ge­som man hel­ler ik­ke vil gen­nem­s­te­ge en god mør bøf, skal spy­d­de­ne hel­ler ik­ke ha­ve for me­get.

»Spyd-kød må ger­ne ha­ve sam­me rød­me og saf­tig­hed som en rig­tig god ste­ak,« si­ger Pe­ter Ste­en.

Lad en­de­lig skin­det sid­de på

Ste­ger du kyl­ling på spyd, skal du selv­føl­ge­lig i hø­je­re grad gen­nem­s­te­ge det, men vil du sik­re dig, at fjer­kra­e­et ik­ke bli­ver tørt, er her slag­te­rens tip: »Ud­ben selv kø­det og lad en­de­lig skin­det bli­ve sid­den­de på. Skin­det bli­ver dej­ligt sprødt og hol­der på saf­tig­he­den,« forta­el­ler slag­ter­meste­ren.

Hvor man­ge grønt­sa­ger du va­el­ger at sa­et­te på spy­d­det sam­men med kø­det, er op til dig selv. Du kan la­ve lut­ter køds­pyd og ser­ve­re gril­le­de grønt­sa­ger ved si­den af, el­ler:

»Sto­re styk­ker grønt­sa­ger er la­e­kre på spyd. Som pe­ber­frug­ter, blan­de­de svam­pe, selv gu­le­rød­der. Alt mu­ligt. Der er in­gen gra­en­ser,« si­ger Pe­ter Ste­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.