Han kys­ser som en drøm – men jeg kan ik­ke gre­je ham

BT - - SØNDAG -

Ka­e­re Annette! Hvor tit da­ter man, når man har mødt en dej­lig mand, som jeg ba­re har lyst til at se hver dag, men han er lidt lang­som­me­re, end jeg er, el­ler skal vi si­ge ro­li­ge­re, el­ler må­ske er han ik­ke li­ge så in­ter­es­se­ret i mig, som jeg er i ham. Det er så nyt, at jeg går på liste­fød­der og er ban­ge for at pres­se for me­get på af skra­ek for, at han så ik­ke gi­der mig. Det er i dag den 11. juli, og vi mød­te hin­an­den den 24. ju­ni.

Kort for­talt ram­le­de vi ind i hin­an­den til en kon­cert, hvor han var i sel­skab med min gam­le klas­se­kam­me­rat, og vi faldt hur­tigt i snak. Det var ham, der tog ini­ti­a­tiv, blev stå­en­de ved min si­de he­le af­te­nen igen­nem, når han gik hen for at hen­te øl, fik jeg smil og et ’nu bli’r du stå­en­de, for jeg er ik­ke fa­er­dig med dig’, og in­den vi skil­tes, ud­veks­le­de vi te­le­fon­num­re og af­tal­te at ses den ef­ter­føl­gen­de dag.

In­den jeg nå­e­de hjem, hav­de han sendt to sms’er. Den før­ste: ’Jeg er vild med dig’, den an­den: ’Jeg vil­le hel­le­re se ind i di­ne smuk­ke øj­ne end va­e­re her’. Han var gå­et vi­de­re ud i nat­te­li­vet med de ven­ner, han kom med.

Det skal si­ges, at vi er hen­holds­vis 48 og 55 år. Så vi er ik­ke te­e­na­ge­re, jeg fø­ler mig blot som en så­dan. Jeg har va­e­ret sing­le si­den 2002, alt­så i 14 år, med gan­ske få kik­se­de for­hold og man­ge be­kendt­ska­ber med ma­end, jeg ik­ke kun­ne se no­gen frem­tid i, og nu ram­ler jeg ind i den la­e­kre­ste mand på 55 år, han har styr på sit, er selv­sta­en­dig, har fed hu­mor, go­de va­er­di­er og hold­nin­ger, der stem­mer overens med mi­ne eg­ne, hvi­ler i sig selv, er sta­erk, har selvva­erd, kys­ser som en drøm, me­ga god sex – og jeg kan ba­re ik­ke gre­je ham.

På de her lidt over 14 da­ge har vi set hin­an­den bå­de lør­dag og søn­dag i den we­e­kend, vi mød­tes, og da vi hav­de kendt bt.dk/brev­kas­ser hin­an­den i fem da­ge, kom han ned til mig og spurg­te, om jeg vil­le med over i hans som­mer­hus ved Vester­ha­vet. Ja, tak som by­der. De tre da­ge i som­mer­hus var sinds­sygt hyg­ge­li­ge, vi slap­pe­de af, gik tu­re ved van­det, løb, dyr­ke­de yo­ga, lå på so­fa og glo­e­de, ba­re to­tal, fed lyk­ke. Det er mig der ta­ler mest, han si­ger ik­ke så me­get. Al­li­ge­vel na­evn­te han no­get om pa­ni­kal­der.

La­es he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt.dk/brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.