Falk(one­rens)

BT - - ALKA SUPERLIGA - FC KØ­BEN­HAVN: 4-4-2 FC NORD­S­JA­EL­LAND: 3-4-3 snit 7,8 snit 2,9

UDSKIFTNINGER: An­dreas Cor­ne­li­us (4) for Fe­de­ri­co San­tan­der (65.), Yous­sef Tou­touh for Tho­mas Dela­ney (71.), Dan­ny Amankwaa for Ras­mus Falk (71.) ADVARSLER: Tho­mas Dela­ney (12.) ADVARSLER: Tre kam­pe, tre sej­re, ni po­int og 11-0 i målsco­re. Det er de im­po­ne­ren­de tal, som de for­sva­ren­de dan­ske me­stre FC Kø­ben­havn kan frem­vi­se ef­ter en flot sa­e­son­start. I går gik det ud over FC Nord­s­ja­el­land, som isa­er nyind­kø­bet Ras­mus Falk drev ga­ek med. 4-0 blev de nord­s­ja­el­land­ske ta­len­ter sendt hjem til Farum med. Og det fremtvin­ger respekt fra FCNtra­e­ner Kas­per Hjul­mand, der ik­ke kun­ne gø­re an­det end at la­eg­ge sig fladt ned for den kø­ben­havn­ske damp­trom­le.

»Jeg sy­nes, det er et rig­tig, rig­tig spa­en­den­de hold med su­per kva­li­tet. Kig­ger man på hol­det og på spil­ler­nes al­der, lig­ger der en klump af spil­le­re i al­de­ren 23-26 år, der ba­re står klar til at bli­ve end­nu bed­re. De har ik­ke ramt top­pen end­nu. Der er sta­dig no­get at gå på, men hold da fast et po­ten­ti­a­le. Det, som Ras­mus Falk lø­ber rundt og gør fra star­ten, er sim­pelt­hen så højt ni­veau. Det er sva­ert at hånd­te­re,« in­drøm­mer Hjul­mand. Det, som Ras­mus Falk lø­ber rundt og gør fra star­ten, er sim­pelt­hen så højt ni­veau. Det er sva­ert at hånd­te­re det godt at se, at Tom Høg­li, der ik­ke har spil­let i lang tid, kom­mer ind og gør det godt. Det er en pra­e­sta­tion, vi kan va­e­re stol­te af.« I spil til start­plads Ras­mus Fal­ks pra­e­sta­tion i sej­ren over Nord­s­ja­el­land gi­ver na­e­ring til spørgs­må­let om, hvor­vidt han skal ha­ve chan­cen fra start i ons­da­gens vig­ti­ge Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tions­op­gør mod ru­ma­en­ske Astra Gi­ur­giu. Men fyn­bo­en for­hol­der sig be­ske­den.

»Hvem, der spil­ler den kamp, er ik­ke så vig­tigt. Det er til gen­ga­eld vig­tigt, at vi går vi­de­re. Det er et klart mål for al­le i trup­pen, uan­set hvem der spil­ler,« si­ger han og sa­et­ter et par ord på star­ten i FCK.

»Når man som dansk spil­ler skif­ter her­til, bli­ver man min­det om, at nog­le an­dre har haft sva­ert ved det (at slå til, red.). Men det er en god grup­pe, og jeg er fal­det godt til. Jeg har og­så en stor tro og for­vent­nin­ger til mig selv,« si­ger Falk.

FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken ro­ser sin nye spil­ler, men han la­der sig hel­ler ik­ke ri­ve med på ty­pisk norsk manér.

»Han var god. Han var tra­et til sidst og gis­pe­de ef­ter luft,« kon­sta­te­rer Sol­bak­ken, der ik­ke vil si­ge alt for me­get om Fal­ks chan­cer for en start­plads.

»Det ta­en­ker vi over. Det har vi ik­ke lagt os fast på,« ly­der det fra nord­man­den, der dog helt har styr på op­ga­ven, der ven­ter ons­dag.

»Hvis det var 50/50 før, er der en lil­le for­del til os nu på 55/45. Vi er ri­me­ligt sik­re på hvil­ken tak­tik, de kom­mer ud med. De kom­mer ik­ke her­til for at la­ve no­get. De kom­mer til at stå og ven­te på en kon­tra el­ler en død­bold, og så har de et par in­di­vi­du­a­li­ster, som skal gø­re det for dem. Det ved vi, så det bli­ver en me­get sva­er kamp at ba­lan­ce­re,« si­ger Sol­bak­ken.

Og ja, Astra Gi­ur­giu kan må­ske sa­et­te en stop­per for FCKs drøm om Cham­pions Le­ague. Men det er me­get sva­ert at se, hvem der skal for­hin­dre kø­ben­hav­ner­ne i at mar­che­re mod end­nu et dansk mester­skab. SØN­DAG 31. JULI 2016

Mat­hi­as Ras­mus­sen for Do­mi­nic Odu­ro (72.), Ad­nan Mo­ham­mad for Jos­hua Jo­hn (80.), God­sway Do­ny­oh for Marcus Ing­vart­sen (87.) Marcus Ing­vart­sen (57.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.