Gav alt og be­svi­me­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 10 SID­STE VINDERE AF ENKELTSTARTEN

2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015:

Ivan Bas­so (13,8 ki­lo­me­ter ved Ny­borg) Fa­bi­an Can­cel­la­ra (14 ki­lo­me­ter ved Hels­in­gør) Ri­ck Flens (12,4 ki­lo­me­ter ved Na­est­ved) In­gen en­kelt­start Maurizio Biondo (15,5 ki­lo­me­ter ved Roskil­de) Sve­in Tuft (19,4 ki­lo­me­ter ved Mid­del­fart) Ri­chie Por­te (14,2 ki­lo­me­ter ved Hels­in­gør) Lieuwe We­stra (14,5 ki­lo­me­ter ved Ker­te­min­de) Wilco Kel­der­man (12,1 ki­lo­me­ter ved Hol­ba­ek) Ale­xey Lut­sen­ko (15 ki­lo­me­ter ved Mid­del­fart) Mads Würtz Sch­midt (13,6 ki­lo­me­ter ved Hels­in­gør) KAM­PEN MOD STOPURET i vin­der­ti­den 23 mi­nut­ter og 12 se­kun­der. Men eta­pen vil bli­ve hu­sket for no­get helt an­det.

Mod de man­ge hund­re­de til­sku­er­blik­ke på Strand­vej­en i Ny­borg kom Mads Würtz Sch­midt (Vir­tu Pro-Ve­lo­con­pet) fra­e­sen­de på sin en­kelt­start­s­cy­kel med over 60 ki­lo­me­ter i ti­men, og da han ef­ter­føl­gen­de steg af sin en­kelt­start­s­cy­kel, be­svi­me­de han et kort øje­blik li­ge for­an de må­ben­de til­sku­e­re.

En soig­n­eur fra hol­det var hur­tigt ved ham, sat­te sig ned på hug og holdt om den 22-åri­ge, som en far vil­le hol­de om sin søn. Li­ge dér på den fyn­s­ke as­falt.

»Det sort­ne­de for øj­ne­ne,« for­kla­re­de Mads Würtz Sch­midt ef­ter­føl­gen­de om det ube­ha­ge­li­ge øje­blik, som sam­ti­dig fun­ge­re­de som det bed­ste be­vis på, at han hav­de bra­endt en god tid af.

»Jeg skul­le ud at vi­se, at det var en of­f­day i går (i for­gårs, red.). Så det er vir­ke­lig en ka­em­pe for­løs­ning at stå her nu som vin­der af enkeltstarten. Li­ge nu skal jeg ba­re ny­de det,« sag­de Mads Würtz Sch­midt.

Dan­ske­ren sej­re­de for­an Lars Boom (Asta­na) og dan­marks­meste­ren i en­kelt­start, Mar­tin Toft Mad­sen (Team Al­me­borg-Born­holm), og hvad der må­ske var end­nu me­re im­po­ne­ren­de, var, at han kør­te sig til en top­pla­ce­ring i klas­se­men­tet.

Før da­gens sid­ste eta­pe i PostNord Dan­mark Rundt fra Kar­re­ba­eks­min­de på Sydsja­el­land til rund­stra­ek­nin­gen på Fre­de­riks­berg lig­ger Mads Würtz Sch­midt num­mer tre i klas­se­men­tet. Würtz har 44 se­kun­der til Magnus Cort Ni­el­sen (Team PostNord Dan­mark) og 56 se­kun­der til den før­en­de ryt­ter Mi­cha­el Val­gren (Tin­koff), som blev num­mer fi­re på gårs­da­gens en­kelt­start - 10 se­kun­der lang­som­me­re end vin­der­ti­den. In­tet er sik­kert end­nu For Mi­cha­el Val­gren, der kør­te sig i lø­bets fø­rer­trø­je på kon­ge­e­ta­pen i Vej­le, og Tin­koff ga­el­der det i dag om at be­skyt­te kap­ta­j­nen, så han kom­mer sik­kert til mål­stre­gen. Dan­ske­ren for­kla­re­de, at man først og frem­mest vil hol­de øje med Magnus Cort Ni­el­sen, da han ik­ke tror på, at no­gen kan hen­te na­e­sten et mi­nut på det sta­er­ke Tin­koff-mand­skab. Såfremt Val­gren und­går uheld, selv­føl­ge­lig.

Man skal som be­kendt al­drig fejre no­get i et cy­kel­løb, før man står på po­di­et, og det ag­te­de Mi­cha­el Val­gren så­le­des hel­ler ik­ke at gø­re ef­ter gårs­da­gens eta­pe.

»Nu skal vi li­ge ud at kø­re 183 ki­lo­me­ter i mor­gen (i dag, red.), og jeg har alt­så kun 12 se­kun­der at gi­ve af. En eta­pe­sejr til Magnus og lidt bonus­se­kun­der, så kan den trø­je va­e­re re­vet af mig. Vi kan stort set va­e­re li­geg­la­de med, hvem der går i ud­brud på eta­pen til Fre­de­riks­berg, for der lig­ger ik­ke så man­ge til i klas­se­men­tet, og så må lands­hol­det (Team PostNord Dan­mark, red.) for­sø­ge at hen­te det ind,« sag­de Mi­cha­el Val­gren og gav high-fi­ve til Mads Würtz Sch­midt.

Mi­cha­el Val­gren vidste trods alt godt, at han ik­ke var ho­ved­per­so­nen på gårs­da­gens eta­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.