Chok­ket har lagt sig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KA­EM­PE TALENT Sø­ren Kragh An­der­sen om de bar­ske uger, som fulg­te. Suc­ces fra start De­sto me­re im­po­ne­ren­de var det, at Sø­ren Kragh An­der­sen i sit før­ste løb som pro­fes­sio­nel kør­te et sa­er­de­les flot re­sul­tat hjem i Tour of Qa­tar. 16 da­ge ef­ter hold­kam­me­ra­ter­nes mø­de med en bri­tisk for­r­u­de. Den tid­li­ge­re Tre­for-ryt­ter vandt ung­dom­strøj­en i ør­ken­lø­bet.

»Ge­ne­relt har det va­e­ret rig­tig godt (at be­gyn­de på Wor­ld Tour-ni­veau­et, red.). Jeg fø­ler, at jeg har kørt go­de re­sul­ta­ter hjem, og hvor PostNord Dan­mark Rundt sid­ste år var mit sva­e­re­ste løb, er det i år det let­te­ste,« si­ger Sø­ren Kragh An­der­sen.

At skif­te va­ek fra kon­ti­nen­tal­ni­veau­et til Wor­ld Tour’en kan va­e­re gan­ske barskt selv uden tra­e­nings­uheld. Cy­kel­spor­ten er en for­ret­ning, og hvis ryt­ter­ne ik­ke pra­este­rer, ri­si­ke­rer de hur­tigt en fy­re­sed­del el­ler i hvert fald en be­sked om, at de ik­ke får de­res kon­trakt for­la­en­get.

I dis­kus­sio­nen om ta­len­ters mu­lig­hed for at kla­re sig på det in­ter­na­tio­na­le ni­veau på kon­stant ba­sis bli­ver det of­te na­evnt, at dan­sker­ne er for­ka­e­le­de. Der­for slår det, sy­nes bud­ska­bet at va­e­re, og­så ek­stra hårdt, når det fuld­tidspro­fes­sio­nel­le sta­die nås for en ryt­ter med rød­be­de­far­vet pas, men for Sø­ren Kragh An­der­sen hja­el­per det en hel del, at det ty­ske hold ik­ke stil­ler ure­a­li­sti­ske for­vent­nin­ger. »Det go­de ved Gi­ant-Alpe­cin er, at de godt ved, at jeg må­ske først ud­kla­ek­ker om tre el­ler fem år. Der er in­gen for­vent­nin­ger li­ge nu til mi­ne re­sul­ta­ter. Jeg fø­ler, at de stoler på mig, og der bli­ver ta­get godt hånd om mig. Det gi­ver en form for tryg­hed. Det er vig­tigt for mig,« si­ger Sø­ren Kragh An­der­sen, der gla­e­der sig over at ha­ve den tid­li­ge­re U23-land­stra­e­ner Mor­ten Ben­ne­kou som sport­s­di­rek­tør og per­son­lig tra­e­ner. I det små er der for­vent­nin­ger til Sø­ren Kragh An­der­sen. Hol­det for­ven­ter, at han gør en ind­sats for at bli­ve en del af flok­ken, og det går det fint med. Isa­er for­di at de ae­l­dre ryt­te­re er go­de til at ta­ge sig af ham og hja­el­pe. Så langt så godt. Skal fin­de en ni­che På Wor­ld Tour’en er der na­tur­ligt nok en stør­re ma­eng­de tra­e­ning at for­hol­de sig til, for­di det trods alt er pro­fes­sio­nelt. I ud­gangs­punk­tet er det en god ting. Det ska­er­per ud­vik­lin­gen. Sø­ren Kragh An­der­sen er­ken­der dog, at det he­le ik­ke nød­ven­dig­vis al­tid er så fedt igen.

»Der er og­så nog­le su­re ti­mer. Så­dan vil­le det og­så ha­ve va­e­ret, hvis jeg stu­de­re­de i en by langt hjem­me­fra, og bø­ger­ne hang mig langt ud af hal­sen. Der er nog­le gan­ge, hvor jeg bli­ver hjem­me fra en tra­e­ning, for­di det er det rig­ti­ge for ho­ve­d­et,« si­ger Sø­ren Kragh An­der­sen, der end­nu ik­ke ved, i hvil­ken ret­ning kar­ri­e­ren skal:

»Gi­ant-Alpe­cin har ka­stet mig ud i for­skel­ligt ter­ra­en i år med ku­pe­re­de løb, bro­sten og så vi­de­re, men på sigt skal jeg fin­de en ni­che. Du kan umu­ligt gø­re det he­le, med min­dre du hed­der Pe­ter Sa­gan.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.