K-Mag og kø­rer-mar­ke­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EF­TER TYSKLANDS GRAND Prix i ef­ter­mid­dag går For­mel 1-fol­ket på som­mer­fe­rie. Men mens bi­ler­ne står stil­le, går kørerne og spe­ci­elt de­res ma­na­gers et gear el­ler to op.

Na­e­sten al­le For­mel 1-kon­trak­ter in­de­hol­der i dag en op­tion for den kom­men­de sa­e­son, der en­ten ’lå­ser’ kø­re­ren el­ler tea­met i en na­er­me­re de­fi­ne­ret pe­ri­o­de. Den­ne pe­ri­o­de ud­lø­ber na­e­sten al­tid 1. sep­tem­ber el­ler 1. ok­to­ber, og der­for vil kø­rer-karus­sel­len for 2017 kom­me op i fart i de kom­men­de uger. DAN­SKE ØJ­NE HAR na­tur­lig­vis fo­kus på Ke­vin Magnus­sen. Re­nault har en op­tion på ham for 2017, der ud­lø­ber in­den­for den na­er­me­ste frem­tid. Op­tio­nen er ud­for­met så­le­des, at tea­met indtil ud­løbs­da­to­en kan med­dele dan­ske­ren, at han skal kø­re for tea­met i na­e­ste sa­e­son. Hvis de om­vendt la­der op­tio­nen ud­lø­be, er det en kraf­tig an­tyd­ning om, at man sat­ser på an­dre kø­re­re i 2017. En tred­je va­ri­ant vil va­e­re, at man ef­ter af­ta­le med Magnus­sen for­la­en­ger op­tio­nen med en kor­te­re pe­ri­o­de, mens man fort­sat af­sø­ger kø­rer­mar­ke­det. I de to sid­ste sce­na­ri­er står Magnus­sen re­la­tivt svagt, for hans 2016-sa­e­son har ik­ke im­po­ne­ret til­stra­ek­ke­ligt til, at an­dre teams står i kø for at sik­re sig en 2017-kon­trakt med ham. Og hans sponsor-op­bak­ning fra Best­sel­ler/ Ja­ck&Jo­nes er i før­ste om­gang hel­ler ik­ke mas­siv nok til at sik­re ham en plads i et an­det team.

Per­son­ligt er jeg ik­ke i tvivl om, at Ke­vin Magnus­sen fortje­ner end­nu en sa­e­son hos Re­nault. For hvis man har fulgt ham til­stra­ek­ke­ligt ta­et i 2016, HAR han im­po­ne­ret. Jeg kan ik­ke få øje på én ene­ste kø­rer i fel­tet, der kun­ne ha­ve gjort det bed­re end K-Mag i den un­der­ud­vik­le­de Re­nault RS16. De al­ler­stør­ste stjer­ner kun­ne tak­ket va­e­re de­res stør­re er­fa­ring må­ske ha­ve kørt en smu­le sta­er­ke­re, men de hav­de na­ep­pe gjort det. Jeg kan ik­ke se Ha­milt­on og co. gi­ve sig 100 pro­cent i kam­pen om en 15.-plads. Dét gør K-Mag – hver gang. MEN DET AEN­DRER alt sam­men ik­ke på, at der er mas­ser af kø­re­re, der bej­ler til en plads hos Re­nault i 2017. Nu er før­ste fa­se af genop­byg­nin­gen over­stå­et, og man­ge etab­le­re­de kø­re­re er klar til at ha­eg­te sig på den op­tur, al­le i pad­do­ck­en me­ner Re­nault er ved at få op i om­drej­nin­ger.

Jeg brag­te for en må­ned si­den Ser­gio Pe­rez på ba­nen som po­ten­ti­el Re­nault-kø­rer. Det blev kri­ti­se­ret fra man­ge si­der, og den nu­va­e­ren­de chef for me­xi­ca­ne­ren, For­ce In­dia-ejer Vi­jay Mal­lya, kom hur­tigt på ba­nen med et ’de­men­ti’: ”Ser­gio har en kon­trakt med os for 2017,” slog han fast un­der det bri­ti­ske grand­prix.

Op­lys­nin­gen om Re­naults in­ter­es­se for Pe­rez stam­me­de fra kil­der, jeg stoler me­re på end Mal­lya, og nu si­ger me­xi­ca­ne­ren selv, at han kan for­la­de For­ce In­dia ef­ter den­ne sa­e­son. At mod­si­ge sin nu­va­e­ren­de team­chef så åben­lyst an­ty­der, at be­slut­nin­gen om at fin­de et nyt team for 2017 ER ta­get, og jeg an­ser fort­sat Pe­rez som den far­lig­ste ri­val for Magnus­sen. MEN DER ER an­dre bej­le­re til Magnus­sens Re­nault-sa­e­de. Der er man­ge i pad­do­ck­en der me­ner, at un­ge Este­ban Ocon al­le­re­de har en af­ta­le på plads for 2017. Dét tror jeg ik­ke på, for hvis han vir­ke­lig er så god som man­ge tror – hvor­for skul­le Mer­ce­des så ’fri­gi­ve’ ham? Den ty­ske fa­brik har en lang­tids­kon­trakt med Ocon, men han er i år ud­lånt til Re­naults F1-team som test- og re­ser­ve­kø­rer. Men om­vendt: Mer­ce­des har net­op for­la­en­get af­ta­len med Ni­co Ros­berg, og der­med er bå­de ty­ske­ren og Ha­milt­on bun­det til tea­met til og med 2018. Pascal We­hr­le­in er al­le­re­de ved at bli­ve kørt i po­si­tion til at over­ta­ge den ene Mer­ce­des i 2019, og så me­ner ty­sker­ne må­ske ik­ke, man har brug for Ocon.

McLa­ren-re­ser­ve Stof­fel Van­do­or­ne er an­gi­ve­ligt Re­naults øn­ske-kø­rer, men jeg tror ik­ke på McLa­ren la­der ham gå. Bra­si­li­a­ner­ne Fe­lipe Nasr og Fe­lipe Mas­sa mang­ler hen­holds­vis ta­len­tet og al­de­ren til en Re­nault-frem­tid, men Valt­te­ri Bot­tas kan kom­me ind i bil­le­det, hvis Wil­li­ams la­der de­res op­tion på fin­nen ud­lø­be. JO­LY­ON PAL­MER TROR jeg ik­ke på som Re­nault-kø­rer i 2017. Han fik kun chan­cen i år, for­di hans ma­na­ger dyg­tigt hav­de sik­ret ham en 2016-plads, mens tea­met end­nu blev ejet af Lo­tus. Kun hvis Pal­mer i re­sten af sa­e­so­nen lam­me­ban­ker Magnus­sen har han en frem­tid hos Re­nault, men selv­om han har ud-kva­li­fi­ce­ret dan­ske­ren i de se­ne­ste to løb, tror jeg ik­ke tren­den fort­sa­et­ter.

Ke­vin Magnus­sen fortje­ner om no­gen som­mer­fe­rie uden te­le­fo­ner og stress. Desva­er­re bli­ver det na­ep­pe i år: En­ten skal han bru­ge de kom­men­de uger på at fin­de en Plan B, C og D – el­ler og­så skal han bru­ge ti­den på at fin­de en dyg­tig ma­na­ger, der kan va­re­ta­ge hans in­ter­es­ser. In­gen af de­le­ne ef­ter­la­der me­gen tid til stran­den, men så ubarm­hjer­tig er For­mel 1.

I de kom­men­de uger skal Ke­vin Magnus­sen – igen-igen – ka­em­pe for sin For­mel 1-frem­tid. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.