Ren­ge i klas­sen

BT - - ALKA SUPERLIGA -

DAVID NI­EL­SEN L2I0210616 Hvad ta­en­ker du, når du ser dig selv ’ske­je ud’ på tv?

»Med al ae­re og respekt, så ser jeg ik­ke tv el­ler la­e­ser avi­ser. Det er ik­ke for at va­e­re ar­ro­gant, men jeg ser fod­bold­kam­pe på nog­le fag­li­ge og lidt dy­be­re plat­for­me. Jeg føl­ger selv­føl­ge­lig med i al­min­de­li­ge fod­bold­fag­li­ge ting, men jeg sid­der ik­ke og ban­ker avis­ar­tik­ler om mig selv igen­nem.« Hvor be­vidst er du om den må­de, du age­rer på si­de­linj­en?

»Jeg er egent­lig ik­ke så be­vidst om det. Jeg for­sø­ger at va­e­re au­ten­tisk over for mi­ne spil­le­re og for­sø­ger at gø­re mit ar­bej­de. Min er­fa­ring gør, at jeg fø­ler, at jeg kan va­e­re mig selv, uden at be­kym­re mig for me­get om, hvad an­dre måt­te me­ne om, hvad jeg si­ger og gør. Det er jeg glad for.« Hvad sy­nes du om den op­ma­er­k­som­hed, der er om­kring dig og din fremto­ning på si­de­linj­en?

»Jeg er vant til, at der er op­ma­er­k­som­hed om­kring mig, så det Jeg er ik­ke tra­e­ner for at la­e­se om mig selv i avi­sen el­ler se mig selv på tv – det er 100 pro­cent sik­kert la­eg­ger jeg fak­tisk ik­ke så me­get ma­er­ke til. Det er en na­tur­lig del af job­bet, og nu har jeg jo va­e­ret i ga­met i man­ge år, så det er ik­ke før­ste gang, jeg har et ka­me­ra i an­sig­tet.« Er det en må­de, du har valgt at va­e­re på som tra­e­ner?

»Nej. Jeg er 100 pro­cent mig selv. Som tra­e­ner kan man ik­ke va­e­re no­get, man ik­ke er. Det kan man godt prø­ve at va­e­re i et styk­ke tid, men plud­se­lig fin­der man ud af, at det ik­ke fun­ge­rer.« Er det no­get, du har prø­vet?

»Ja da. Jeg har prø­vet at skul­le va­e­re no­get, jeg ik­ke var (i Strøms­god­set, red.), og det gik ik­ke så godt. Det kom­mer ik­ke til at ske igen. Jeg skul­le ha­ve nog­le hold­nin­ger og me­nin­ger, som jeg ik­ke del­te. Det fun­ge­rer ik­ke.« Hvor­dan fø­ler du så, at det fun­ge­rer i lyng­by nu?

»Jeg får lov til at va­e­re mig selv nu. Det er det stør­ste pri­vil­e­gi­um, man kan ha­ve som tra­e­ner. At man får lov til at va­e­re den, man er.« Har du så prø­vet, at det ik­ke har fun­ge­ret at va­e­re dig selv? »Nej, al­drig.« Hvor­dan fø­ler du, det vir­ker på di­ne spil­le­re, at du er, som du er?

»Om det vir­ker el­ler ej, det skal an­dre jo vur­de­re. Men at jeg er au­ten­tisk over for mi­ne spil­le­re, er der in­gen tvivl om. Der er ik­ke no­get, der bli­ver pak­ket ind el­ler le­ve­ret med fløjls­hand­sker­ne. Det tror jeg godt, spil­ler­ne kan li­de, for de fle­ste fod­bold­spil­le­re kan godt li­de en ae­r­lig tra­e­ner.« Hvor­dan har du det med, at der er så me­get fo­kus på dig som per­son frem for hol­det?

»Så­dan vil det jo for­hå­bent­lig ba­re va­e­re her i star­ten. Så snart der kom­mer en god pra­e­sta­tion fra hol­det, aen­drer det sig. Vi har nog­le, som skal ta­ge over, når vi spil­ler fod­bold­kam­pe­ne. Det ske­te jo for ek­sem­pel med Jep­pe Kja­er, der le­ve­re­de en god pra­e­sta­tion mod OB (score­de to mål, red.). Så slip­per de for at se og hø­re på den grim­me tra­e­ner igen. Jeg er ik­ke tra­e­ner for at la­e­se om mig selv i avi­sen el­ler se mig selv på tv – det er 100 pro­cent sik­kert.« Født: 1. de­cem­ber 1976 Fø­de­sted: Ska­gen Spil­ler­kar­ri­e­re: 1994-2010: FFI, OB, Lyng­by, Fortu­na Düs­sel­dorf, FCK, Grims­by Town, Wim­b­ledon, Norwich, AaB, FCM, Start, OB, Strøms­god­set, Brann

Tra­e­n­er­kar­ri­e­re:

Nest-So­tra (2011-2013) Strøms­god­set (2014-2015) Lyng­by (nu­va­e­ren­de)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.