18 år i dag

Indtil vi­de­re har po­li­ti­et sta­dig ik­ke haft held til at fin­de Emi­lie Meng fra Kor­sør, som i dag tra­e­der ind i de voks­nes ra­ek­ker Sa­gen om den nu 18-åri­ge Emi­lie fra Kor­sør er end­nu ik­ke opkla­ret. Og i dag er det hen­des fød­sels­dag, af­slø­re­de fa­mi­li­en for t

BT - - NEWS -

»Ka­e­re Emi­lie. Jeg sav­ner dig rig­tig me­get. Vi sav­ner dig rig­tig me­get. Du bli­ver 18 år her 31. juli (det er al­tid nemt at hu­ske da­to­en, for­di din mo­ster har fød­sels­dag sam­me dag). Du bli­ver nødt til at kom­me hjem og fejre det med os an­dre. Jeg kom­mer nok ik­ke til at vin­de Ma­ster­chef på det, men jeg lover, at så ba­ger jeg en ka­ge!« skrev fa­mi­li­en på Fa­ce­book­si­den ’Ef­ter­søg­nin­gen af Emi­lie Meng’ 16. juli.

Emi­lie Meng er va­ek på 22. døgn og blev sidst set søn­dag 10. juli kl. 04, hvor hun skil­tes med si­ne ve­nin­der på Kor­sør Sta­tion ef­ter en by­tur i Sla­gel­se.

Hun­dre­de­vis af fri­vil­li­ge og po­li­ti­et le­der fort­sat på høj­tryk ef­ter den un­ge pi­ge, men vid­neud­sagn har ik­ke gi­vet no­get, og ef­fek­ter, der er ble­vet fun­det, har ik­ke til­hørt Emi­lie. Hun er som sun­ket i jor­den uden at ef­ter­la­de et ene­ste spor.

Hvad der ske­te den søn­dag mor­gen, er der in­gen, der ved. Men bud­de­ne og hen­ven­del­ser­ne om mu­li­ge spor til po­li­ti­et er man­ge.

Ef­ter­for­sker Kurt Kragh, som er tid­li­ge­re sous­chef for Rej­se­hol­det, ar­bej­der ik­ke med Emi­lie-sa­gen, men han har ind­gå­en­de kend­skab til ar­bejds­me­to­der­ne: Op­pe mod tids­fak­to­ren »De før­ste da­ge er du vir­ke­lig op­pe mod tids­fak­to­ren, men nu er der gå­et så langt tid, at det er sva­ert at få folk til at hu­ske.

Hvis ik­ke en sag er opkla­ret in­den for 14 da­ge, så bli­ver det langt og tungt, for folk har ik­ke la­en­ge­re den nat i klar erin­dring, og den for­vin­der stil­le og ro­ligt ud i glem­s­len.

Det­man gør er, at man la­ver en re­kon­struk­tion af den dag på stra­ek­nin­gen. Går ud en nat på det tids­punkt, hun for­svin­der, og stop­per al tra­fik.

Avis­bu­de, folk der går i by­en, hund­e­luf­te­re og så vi­de­re. Det har vi af og til haft suc­ces med, for så kan vi få fat i nog­le per­so­ner, vi ik­ke har talt med før,« si­ger Kurt Kragh og forta­el­ler, at der er man­ge, som ik­ke hen­ven­der sig, hvis de har set dem, de ba­re ple­jer at se.

Men en hund­e­luf­ter, der al­tid går rundt med hund­en i lo­ka­l­om­rå­det, kan sag­tens va­e­re ger­nings­mand.

Hvert år for­svin­der un­ge pi­ger, som ty­pisk ta­ger til Chri­sti­a­nia uden fora­el­dre­ne får no­get at vi­de. Og po­li­ti­et har un­der­søgt, om hun var den ty­pe, der kun­ne fin­de på at gø­re så­dan no­get - men det er hun ik­ke, har de ud­talt.

De har teg­net en pro­fil af hen­de, men det kan sva­ert, for me­get of­te ved fora­el­dre­ne ik­ke ret me­get om de­res te­e­na­ge­re,« si­ger ef­ter­for­ske­ren og frem­ha­e­ver to sce­na­ri­er:

»Det er ren te­o­ri og fan­ta­si, det er ik­ke til at vi­de, hvad der er sket. Man tror ik­ke på, at hun er for­s­vun­det fri­vil­ligt. Så der er to mu­lig­he­der. At hun har va­e­ret ud­sat for en ulyk­ke – er fal­det i van­det el­ler druk­net, el­ler va­e­ret ud­sat for en for­bry­del­se.« Ef­ter­for­sker Kurt Kragh, tid­li­ge­re sous­chef for Rej­se­hol­det

’’ Det er ren te­o­ri og fan­ta­si, det er ik­ke til at vi­de, hvad der er sket. Man tror ik­ke på, at hun er for­s­vun­det fri­vil­ligt. Så der er to mu­lig­he­der. At hun har va­e­ret ud­sat for en ulyk­ke – fal­det i van­det el­ler druk­net, el­ler ud­sat for en for­bry­del­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.