Jor­den kal­der Mer­kel

BT - - DEBAT - Le­ne Trel­de, Sko­vlun­de

Det la­der til, at Mer­kel, der er atom­fy­si­ker af ud­dan­nel­se, har sva­ert at for­stå det­mer e vir­ke­lig­heds n ae re. Nem­lig at det er pro­ble­ma­tisk at in­vi­te­re en mil­li­on ind­van­dre­re fra Mel­le­mø­sten og Afri­ka til det vel­fun­ge­ren­de og re­gel­ret­te Tys­kland. Den ty­ske be­folk­ning har la­en­ge følt sig ut­ryg­ge over det aen­dre­de by­bil­le­de med man­ge uro­lig­he­der, hvil­ket Mer­kel har luk­ket øj­ne­ne for, men nu ef­ter fi­re ter­r­or­an­greb på sam­me uge i Tys­kland, stil­ler Mer­kel en­de­lig op til et pres­se­mø­de. Her ta­ler Mer­kel ro­ligt og fat­tet om dis­se »asym­me­tri­ske« an­greb, og nu vil Mer­kel ska­er­pe kon­trol­len lidt frem­over, men »det he­le skal nok gå«.

De man­ge fa­mi­li­er, der har mi­stet de­res ka­e­re i dis­se gru­som­me an­greb, og hvis liv er for­an­dret for al­tid, fin­der nok ik­ke op­le­vel­sen sa­er­lig asym­me­trisk – li­ge­som den al­min­de­li­ge ty­sker nok hel­ler ik­ke ta­en­ker, at »det he­le nok skal gå«.

Må­ske bør Mer­kel hel­le­re er­ken­de, at hun har be­gå­et en brø­ler ved at åb­ne Eu­ro­pas po­rt på vid gab uden at sik­re, at kun re­el­le flygt­nin­ge luk­kes ind. Det er jo uto­pi at tro, at man kan in­te­gre­re en mil­li­on men­ne­sker fra Mel­le­mø­sten og Afri­ka i de­mo­kra­ti­ske lan­de, som ån­de­lig tog­ud­dan­nel­ses ma es­sigt be­fin­der sig på et helt an­det ni­veau. Li­ge­le­des er det uto­pi, hvis Mer­kel tror, at hun kan hjem­sen­de de tu­sind­vis af mi­gran­ter, der ik­ke får asyl – men­ne­sker som al­le­re­de har smagt på det sø­de liv i Eu­ro­pa, og som reg­ner med en frem­tid her. Det bli­ver en sva­er hjem­sen­del­se for tu­sind­vis af desil­lu­sio­ne­re­de un­ge ma­end, hvor en en­kelt i des­pe­ra­tion lod sin skuf­fel­se gå ud over uskyl­di­ge men­ne­sker, som vi så i se­ne­ste ter­r­or­an­greb – en fo­re­stil­ling man kan fryg­te vil gen­ta­ge sig.

Det vil kla­e­de Mer­kel at kom­me ned på jor­den og ta­ge si­tu­a­tio­nen lidt me­re al­vor­ligt, hun har bragt Eu­ro­pa i en for­ban­det sva­er si­tu­a­tion, som kan va­e­re umu­lig at kom­me ud af, og som vil for­an­dre Eu­ro­pa for al­tid og må­ske på sigt ud­s­let­te det Eu­ro­pa, som vi ken­der nu.

Blo­di­ge an­greb i Tys­kland har få­et for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel til at af­bry­de sin fe­rie og sa­et­te mi­li­ta­e­ret ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.