181 kom­men­ta­rer

BT - - DEBAT - Amja­di D. A. Kommentar på fa­ce­book.com/ditbt Lud­vig Hen­rik­sen Kommentar på fa­ce­book.com/ditbt Las­se Pe­der­sen Kommentar på fa­ce­book.com/ditbt Ze­i­nab Maanaki Kommentar på fa­ce­book.com/ditbt Ka­ka Wil­ler Kommentar på fa­ce­book.com/ditbt Ben­te Holm Kommentar på

HVAD ER DET FOR NO­GET?

Man skal ik­ke ta­ge af­stand fra no­get, Na­ser Kha­der. Så la­en­ge man ik­ke selv be­går hand­lin­gen, er der ik­ke brug for at ta­ge af­stand. Man skal ik­ke ta­ge af­stand fra no­get, an­dre gør. Det sva­rer til, at hver gang der er en epi­so­de be­gå­et af en be­stemt ra­ce el­ler af et be­stemt folk til­hø­ren­de en re­li­gion, så skal de re­ste­ren­de fra ra­cen el­ler re­li­gio­nen ta­ge af­stand. Hvad er det for no­get?

JEG TA­GER IK­KE AF­STAND

Vel skal mus­li­mer ej ta­ge af­stand fra no­get, de ik­ke gør. Vi kan ik­ke al­le gå og ta­ge af­stand fra an­dres hand­lin­ger. Selv om jeg er dybt imod den ve­st­li­ge ind­gri­ben i Sy­ri­en, så kan jeg hel­ler ik­ke gå og ta­ge af­stand, hver gang en ve­st­lig bom­be dra­e­ber en uskyl­dig.

AL­LE AN­DRE ER TAVSE

Na­ser Kha­der er, rysten­de nok, den ene­ste dan­ske po­li­ti­ker, som mag­ter at si­ge sand­he­den om den tavse og vol­de­li­ge is­lam. Og gud hja­el­pe mig om man­den ik­ke er mus­lim. Føj, hvor må an­dre dan­ske po­li­ti­ke­re ha­ve en dår­lig smag i de­res cen­su­re­re­de, vir­ke­lig­heds­re­si­sten­te mun­de.

HVAD SKAL JEG GØ­RE?

Hvor­dan ta­ger man af­stand? En lovly­dig mus­lim, som er født og op­vok­set i Dan­mark, og som ik­ke kun­ne fin­de på at gø­re en my­re fortra­ed – hvor­dan ta­ger den­ne mus­lim af­stand? Skal vi skri­ve et sted? Gå ud på ga­den som tos­ser og rå­be, at man ta­ger af­stand? Vil krist­ne så på sam­me må­de ta­ge af­stand fra de­res ter­ror?

PO­LI­TI­KE­RE SKA­DER OS

Jeg syn­tes, at man bør ta­ge af­stand fra Na­ser Kha­der og re­sten af dem på Bor­gen. De­res age­ren som Dan­marks an­sig­ter udadtil ska­der os al­le. Der­for er det vig­tigt, at man som al­min­de­lig dan­sker ta­ger af­stand fra dis­se in­kom­pe­ten­te po­li­ti­ke­re. El­lers vil al­le an­dre lan­de tro, at al­le dan­ske­re er nog­le ig­nor­an­te, nav­le­be­sku­en­de ra­ci­ster.

JEG STOLER IK­KE PÅ DEM

Jeg er helt enig med Na­ser Kha­der. Vi hø­rer al­drig no­gen­sin­de de mo­de­ra­te mus­li­mer for­døm­me mord og ter­ror. Og der­for stoler jeg ik­ke på dem. Gang på gang er det kun Na­ser Kha­der, der tør at si­ge sand­he­den. Du har min ful­de respekt, Kha­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.