BRYSTER OG BALDER

Kunst­ner ud­stil­ler fo­to­gra­fi­er af nøg­ne kvin­der for at ska­be de­bat om blu­fa­er­dig­hed og for­skru­e­de kro­p­si­de­a­ler

BT - - SØNDAG - Jo­nas Siv­ka­er Pet­ter­sen Ida Guld­ba­ek Arent­sen | pett@bt.dk (fo­to)

For­bi­pas­se­ren­de mø­der i dis­se da­ge sy­net af balder, bryster og det kvin­de­li­ge kønsor­gan på Nytorv i in­dre Kø­ben­havn. Udstil­lin­gen Fe­ma­le Beauty med fo­tos af nøg­ne kvin­der for­sø­ger at ska­be de­bat om for­skru­e­de kro­p­si­de­a­ler og lavt selvva­erd blandt un­ge pi­ger. Kunst­ne­ren bag hed­der Mat­hil­de Gr­af­ström, og hun var til ste­de, da kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) i man­dags ind­vie­de udstil­lin­gen. Den un­ge kunst­ner har sva­ert ved at for­stå, at død og øde­la­eg­gel­se fin­der vej til so­ci­a­le me­di­er som ek­sem­pel­vis Fa­ce­book, mens nøg­ne krop­pe er band­lyst.

I før­ste om­gang for­bød po­li­ti­et udstil­lin­gen, for­di en­kel­te fo­to­gra­fi­er an­gi­ve­ligt var så an­stø­de­li­ge, at de ik­ke kun­ne vi­ses i det of­fent­li­ge rum. Mat­hil­de Gr­af­ström har der­for måt­tet fra­sor­te­re bil­le­der for at få lov til at ud­stil­le.

Den kon­tro­ver­si­el­le ud­stil­ling skab­te ivrig de­bat blandt de for­bi­pas­se­ren­de, som BT for­le­den fan­ge­de for­an de nøg­ne kvin­de­krop­pe. • AE­g­te­par­ret 72-åri­ge Dort­he Bag­ger og 73-åri­ge Mo­gens Jør­gen­sen fra Dra­gør står og be­trag­ter fo­toud­stil­lin­gen sam­men med ve­nin­der­ne Ka­tri­ne Gre­ve-Poul­sen og Lin­nea Nør­gaard på 23 år. Dort­he og Mo­gens er gam­le 68ere, og da de var un­ge, var der et helt an­det syn på krop­pen hos un­ge pi­ger og dren­ge.

»I gam­le da­ge var der me­get me­re fri­sind. Folk er alt for kro­p­s­for skra­ek­ke­de i dag. Det er synd, at man­ge un­ge har det for­fa­er­de­ligt med de­res krop,« si­ger Dort­he Bag­ger. AEg­te­man­den Mo­gens Jør­gen­sen til­fø­jer:

»Det er no­get pjat, at det er så­dan. Vi var det før­ste land til at slip­pe po­r­no­en fri, men i dag er vi ban­ge for at vi­se vo­res krop,« si­ger han.

Ka­tri­ne og Lin­nea er eni­ge med Dort­he og Mo­gens. De to kvin­der hu­sker fle­re kam­me­ra­ter fra fol­ke­sko­len, der na­eg­te­de at gå i bad ef­ter idra­et­sti­mer­ne, for­di de var ban­ge for at vi­se sig over for de an­dre.

40-åri­ge Ka­rin Hells­ta fra Tys­kland står med sin lil­le søn Hen­ry. Udstil­lin­gen gør ind­tryk på hen­de. Hun sy­nes, den er va­er­dig, når de nøg­ne krop­pe pra­e­sen­te­res i na­turs­køn­ne om­gi­vel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.