Sjusk med it-sik­ker­hed på fe­ri­en

To ud af tre dan­ske da­ta­for­bru­gen­de turi­ster bru­ger usik­kert Wi-Fi, når de er uden­lands. Ri­si­ko­en for at få stjå­let føl­som da­ta er stor, vur­de­rer ekspert

BT - - REJSER - SIK­KER­HED Sig­ne Le­ne Chri­sti­an­sen | rej­ser@bt.dk

Uan­set om man er på ho­tel i Thailand, i bus i Po­len el­ler på re­stau­rant i Spa­ni­en, så er der stor sand­syn­lig­hed for, at der er trå­d­løst in­ter­net. Wi-Fi-net­va­erk er ef­ter­hån­den til­ga­en­ge­ligt på stort set al­le rej­se­desti­na­tio­ner, og de fle­ste turi­ster tjek­ker Fa­ce­book, mails, ru­te­vej­led­nin­ger og tips til spi­se­ste­der på li­vet løs over mo­bil, tab­let og com­pu­ter, mens de er på fe­rie. Selv om fle­re te­le­sel­ska­ber har sat ro­a­m­ing­pri­ser­ne ned, så det ik­ke la­en­ge­re ko­ster kas­sen at sur­fe på net­tet, når man er i ud­lan­det, så va­el­ger 65 pct. af dan­ske da­ta­bru­ge­re at kø­be ad­gang til uden­land­ske net­va­erk el­ler fin­de gra­tis hots­pots i lø­bet af fe­ri­en. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra re­vi­sions- og rå­d­giv­nings­fir­ma­et De­loit­te. Men log­ger man på et of­fent­ligt til­ga­en­ge­ligt Wi-Fi­netva­erk uden at ha­ve styr på sin it-sik­ker­hed, er det ek­stremt let for ha­ck­e­re at til­gå ens per­son­li­ge da­ta, for­kla­rer Kim Schlyter, der er ekspert i da­ta-, it- og cy­ber­sik­ker­hed hos De­loit­te. Fler­tal tjek­ker ik­ke indstil­lin­ger Iføl­ge De­loit­tes un­der­sø­gel­se, der er ba­se­ret på 327 in­ter­views med re­pra­e­sen­ta­tivt ud­valg­te dan­ske­re, der i som­mer­fe­ri­en 2016 vil bru­ge en da­ta­for­bin­del­se i ud­lan­det, tjek­ker over halv­de­len af de dan­ske rej­sen­de ik­ke sik­ker­heds­indstil­lin­ger på hver­ken mo­bil el­ler tab­let, in­den de log­ger på et Wi-Fi-net­va­erk på et of­fent­ligt sted.

»Når man er ude at rej­se, slap­per man af og la­eg­ger pa­ra­der­ne ved gra­en­sen. Men det er nød­ven­digt at va­e­re op­ma­er­k­som på it-kri­mi­na­li­tet, for trus­len er ste­get mar­kant,« si­ger Kim Schlyter og forta­el­ler, at De­loit­te al­le­re­de har set en lang ra­ek­ke da­ta­ty­ve­ri­er, hvor in­te­ta­nen­de bor­ge­re har få­et stjå­let per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger. Så­dan sik­rer du dig mod mis­brug Som ud­gangs­punkt kan man ik­ke vi­de, hvor­når et hots­pot el­ler ho­tel­lets Wi-Fi er sik­kert at bru­ge.

Der­for rå­der Kim Schlyter til, at man som ud­gangs­punkt ik­ke be­nyt­ter Wi-Fi, man ik­ke ken­der, hvis man for ek­sem­pel tjek­ker sin mail el­ler fo­re­ta­ger transak­tio­ner. Der­u­d­over skal ens en­he­der ha­ve an­ti­virus-pro­gram­mer, en fi­rewall og i øv­rigt va­e­re op­da­te­re­de.

»Og så skal man al­tid in­stal­le­re en vpn-tun­nel, for hvis man først bru­ger så­dan en, så er det sva­ert for it-kri­mi­nel­le at lu­re ens tra­fik,« si­ger han og gi­ver et an­det tip:

»Vi ser i ud­bredt grad, at it-kri­mi­nel­le sa­et­ter hots­pots op, der har na­e­sten sam­me navn som ho­tel­lets el­ler caféens wi-fi. Der­for skal man li­ge tjek­ke en ek­stra gang, at man kob­ler sig op på det rig­ti­ge.«

Sam­me råd gi­ver Jes­per Lund fra IT-Po­li­tisk Fore­ning. Han op­for­drer og­så til, at man hu­sker at ren­se sin te­le­fon for de hots­pots, man har va­e­ret for­bun­det med un­der­vejs, og indstil­ler sin te­le­fon, så den ik­ke au­to­ma­tisk kob­ler sig på of­fent­li­ge net­va­erk.

»Det er sva­ert at kom­me udenom, at der er en ri­si­ko for­bun­det med at bru­ge of­fent­ligt Wi-Fi. Så er det bed­re at bru­ge sit eget te­le­sel­skab,« si­ger han.

Hvis et hots­pot er usik­kert og er over­ta­get af ha­ck­e­re med on­de hen­sig­ter, kan man ri­si­ke­re at få af­lu­ret ban­kop­lys­nin­ger, ko­der og pri­va­te e-mails un­der fe­ri­en. AR­KIV­FO­TO: PORTOBAY HOTELS & RESORTS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.