Slots­op­hold med børn

BT - - REJSER -

En we­e­kend på Hinds­gavl Slot be­hø­ver ik­ke kun va­e­re for voks­ne

ØST­AR­BEJ­DE­RE På fem år er an­tal­let af øst­ar­bej­de­re i Dan­mark me­re end for­doblet. Det vi­ser tal fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring, som nu får LO, der er pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for 18 fag­for­bund og som re­pra­e­sen­te­rer ca. 1,1 mil­li­on men­ne­sker, til at ad­va­re om, at ud­vik­lin­gen kan de­le Dan­mark, som det var til­fa­el­det i Stor­bri­tan­ni­en.

»Der er be­hov for, at man får styr på, at de, der kom­mer, ar­bej­der på dan­ske vil­kår. Og der er be­hov for nog­le hånd­tag, så vi bed­re kan kon­trol­le­re ud­vik­lin­gen. El­lers er der en ri­si­ko for, at vi ser det sam­me som i Eng­land.«

Så klar er mel­din­gen fra LOs na­est­for­mand Ar­ne Grev­sen, der hen­vi­ser til, at de­bat­ten om øst­ar­bej­de­re og ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed, der gi­ver EU-bor­ge­re ret til at bo og ar­bej­de i et an­det land, var en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at bri­ter­ne stem­te sig selv ud af EU 23. ju­ni i år.

Man­ge bri­ter har i de se­ne­re år op­le­vet, at job er for­s­vun­det, for­di ar­bejds­ta­ge­re fra de gam­le øst­lan­de har ta­get ar­bej­det til en la­ve­re løn. Det ud­lø­ste et op­rør fra ik­ke-eli­ten, som stem­te for en EU-exit.

‘Lønt­ryk­ke­ri’ ser man, iføl­ge LO, og­så i Dan­mark, hvor an­tal­let af øst­ar­bej­de­re er gå­et fra 49.108 i 2010 til 106.140 i 2015. Tal­le­ne vi­ser og­så, at ar­bej­der­ne fra de gam­le øst­lan­de ar­bej­der i en lang ra­ek­ke for­skel­li­ge bran­cher, som i 2015 be­ska­ef­ti­ge­de fle­re fra øst end i 2010. F.eks. er an­tal­let in­den for ’byg­ge og an­la­eg’ me­re end fem­doblet, mens det er for­doblet in­den for in­du­stri­en.

Og ud­vik­lin­gen va­ek­ker be­kym­ring i LO. År­sa­gen er, at der i Dan­mark er en ‘trend, som går i sam­me ret­ning som i Eng­land’, me­ner Ar­ne Grev­sen: »I Eng­land øn­ske­de man fra po­li­tisk si­de nog­le hånd­tag, så man kun­ne kon­trol­le­re an­tal­let, der kom til lan­det. Nu stem­te de sig ud, men man er i EU nødt til at ta­ge en dis­kus­sion om ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed er en ud­for­dring. I Dan­mark og i an­dre lan­de, hvor løn­nin­ger­ne er hø­je­re end EUs gen­nem­snit.«

Forsk­nings­chef ved Ro­ck­wool Fon­den Jan Ro­se Skak­sen, der for­sker i ar­bejds­mar­ke­det, på­pe­ger, at ‘det er me­get van­ske­ligt at aen­dre på ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed.’

»Det ene­ste, man kan gø­re iso­le­ret set fra dansk si­de, er at stil­le krav til løn­nin­ger og ar­bejds­for­hold,« si­ger han. Jan Ro­se Skak­sen for­kla­rer vi­de­re, at der op­står et di­lem­ma, når ud­vik­lin­gen af man­ge dan­ske­re bli­ver op­fat­tet som god, hvor­i­mod øst­ar­bej­der­ne af an­dre grup­per op­le­ves som en hård kon­kur­ren­ce ude­fra. Får kon­se­kven­ser

»Det er den mod­sa­et­ning, der er op­stå­et mel­lem eli­ten og ik­ke-eli­ten. Det var no­get af det, der ske­te i Eng­land, og det kan jeg godt se ske i Dan­mark,« si­ger Jan Ro­se Skak­sen, der fort­sa­et­ter: om året, har ca. 200 an­sat­te med 13 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter. Man­ge er fra Øst­eu­ro­pa, og det gla­e­der di­rek­tø­ren, der af­vi­ser, at han hy­rer uden­land­sk ar­bejds­kraft for at spa­re pen­ge:

»De flyt­ter her­op, kø­ber hu­se de ste­der, som dan­sker­ne flyt­ter fra, og ta­ger de job, som det er sva­ert at få dan­ske­re til at ta­ge. De øn­sker at va­e­re en del af sam­fun­det, og de ar­bej­der hårdt. Det er den go­de hi­sto­rie i det her,« si­ger Ole Cle­men­sen,

»Man kan fo­re­stil­le sig, at hvis til­strøm­nin­gen til Stor­bri­tan­ni­en ef­ter de­res EU-exit af­ta­ger, at der så er fle­re, som vil sø­ge mod Dan­mark, for­di der er et mar­ked min­dre. Og der er ik­ke no­get, som ty­der på, at til­strøm­nin­gen vil af­ta­ge i øv­rigt.«

Ar­ne Grev­sen un­der­stre­ger, at der og­så er ‘øst­ar­bej­de­re, som ar­bej­der i BRAN­CHE I ALT Kil­de: Tal­le­ne er fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring der kal­der øst­ar­bej­der­ne for ‘nød­ven­dig ar­bejds­kraft’.

BT har talt med fle­re virk­som­heds­le­de­re i den dan­ske fi­ske­in­du­stri, hvor an­tal­let af øst­ar­bej­de­re er ste­get fra 2010 til 2015, som har sam­me ud­la­eg­ning, men LOs na­est­for­mand Ar­ne Grev­sen er kri­tisk. En myte

»Det pas­ser sim­pelt­hen ik­ke, at øst­eu­ro­pa­e­e­re er me­re ef­fek­ti­ve el­ler min­dre sy­ge (som det af og til Dan­mark ef­ter dan­ske vil­kår’, hvil­ket er ‘fint’.

»Men møn­stret er sta­dig, at løn­nin­ger­ne bli­ver tryk­ket, for­di man­ge ik­ke ar­bej­der ef­ter overenskomst,« si­ger han og til­fø­jer:

»Det har kon­se­kven­ser for de dan­ske­re, der kon­kur­re­rer på uli­ge vil­kår. Det ser vi hver gang, vi fin­der en 49.108 106.140 frem­går af de­bat­ten, red.) end dan­ske­re. Når folk ta­ger de­res fa­mi­li­er med her­op og bli­ver fast­bo­en­de, så aen­drer de­res ar­bejds­struk­tur sig, så den lig­ner det øv­ri­ge ar­bejds­mar­ked. Det er en myte, at dan­sker­ne er dov­ne og at ud­la­en­din­ge er dyg­ti­ge­re osv.,« si­ger han og til­fø­jer:

»Det er og­så vig­tigt at un­der­stre­ge, at de, der er sy­ge el­ler ik­ke kan ar­bej­de for fuld kraft, kom­mer slet ik­ke her­op.« Ar­ne Grev­sen me­ner, at der ik­ke er no­get un­der­ligt i, at folk, un­der-en­tre­pre­nør på byg­ge­plad­ser­ne, hvor der ik­ke er teg­net overenskomst. Der gi­ves sim­pelt­hen la­ve­re løn­nin­ger.«

»Det er naivt at tro, at en mind­ste­løn vil lø­se no­get som helst. In­gen af de ste­der, hvor man har mini­mumsløn­nin­ger, har man set en løn­ud­vik­ling, som har va­e­ret me­re po­si­tiv end i Dan­mark. Tva­er­ti­mod. Den dan­ske mo­del (hvor ar­bejds­mar­ke­dets par­ter ind­går af­ta­ler, red.) er ud­for­dret, ja, og der er ik­ke no­gen let­te løs­nin­ger. Men vej­en frem er, at der teg­nes overenskomst med de virksomheder, der ik­ke har en,« si­ger Ar­ne Grev­sen.

Han pe­ger på, at pres­set på det dan­ske ar­bejds­mar­ked vil af­ta­ge, hvis løn­nin­ger­ne sti­ger i de gam­le øst­lan­de. Det vil gø­re det min­dre at­trak­tivt at flyt­te fra sin fa­mi­lie for at ar­bej­de i Dan­mark.

»Og vi skal gø­re, hvad vi kan, for at un­der­støt­te den ud­vik­ling. Bå­de for egen og an­dres skyld,« si­ger Ar­ne Grev­sen, som un­der­stre­ger, at vi i Dan­mark ‘ik­ke be­brej­der folk fra Ru­ma­e­ni­en el­ler Po­len, at de ger­ne vil ha­ve et styk­ke ar­bej­de’.

»Men bag­si­den af me­dalj­en er, at der kan va­e­re nog­le dan­ske­re el­ler her­bo­en­de, som får sva­e­re­re ved at for­sør­ge sig selv og fa­mi­li­en,« si­ger LO-na­est­for­man­den. som er i et frem­med land, ger­ne vil ar­bej­de fle­re ti­mer end folk, som skal hjem til de­res fa­mi­lie:

»Dan­ske hånd­va­er­ke­re, der ta­ger til Tys­kland el­ler Nor­ge, vil og­så hel­le­re ar­bej­de fle­re ti­mer, end når de er hjem­me og har de­res fa­mi­lie om­kring sig. Hvis du har en ru­ma­e­ner, der ta­ger til Dan­mark for at ar­bej­de, og som sen­der pen­ge hjem til fa­mi­li­en, så vil han hel­le­re ar­bej­de i nog­le fle­re ti­mer,« si­ger han.

hvoraf nog­le har op­le­vet en vold­som stig­ning i an­tal­let af ar­bejds­ta­ge­re fra de gam­le øst­lan­de. Af ta­bel­len frem­går det bl.a., at an­tal­let for 'byg­ge og an­la­eg' er me­re end fem­doblet si­den 2010. Land­brug, sko­v­brug og fi­ske­ri Rå­sto­find­vin­ding In­du­stri Ener­gi­for­sy­ning Vand­for­sy­ning og renova­tion Byg­ge og an­la­eg Han­del Trans­port Ho­tel­ler og re­stau­ran­ter In­for­ma­tion og kom­mu­ni­ka­tion Fi­nan­si­e­ring og for­sik­ring Ejen­doms­han­del og ud­lej­ning Vi­den­ser­vi­ce Rej­se­bu­reau, ren­gø­ring o.a. ope­ra­tio­nel ser­vi­ce Of­fent­lig ad­mi­ni­stra­tion, for­svar og po­li­ti Un­der­vis­ning Sund­hed og so­ci­alva­e­sen Kul­tur og fri­tid An­dre ser­vi­cey­del­ser mv. Uop­lyst ak­ti­vi­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.