’Jeg er ba­re glad hver dag, han mø­der til tra­e­ning’

»Four mo­re years,« gjal­de­de fan­se­ne ned mod FCK-an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, da han blev skif­tet ud i sej­ren over FC Nord­s­ja­el­land. Be­ske­den er ty­de­lig: ’Vi vil ger­ne ha­ve, du bli­ver lidt end­nu.’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk For Dela­neys frem­tid i FC Kø­ben­havn er sta­dig uafklaret. Pla­nen har he­le ti­den va­e­ret, at den ta­lent­ful­de lands­holds­spil­ler skal va­ek fra FCK den­ne som­mer, men ef­ter fle­re må­ne­ders spe­ku­la­tio­ner er han end­nu at fin­de i Kø­ben­havn en må­ned før, trans­fer­vin­du­et luk­ker.

FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken har ae­r­ligt meldt ud, at der ik­ke har va­e­ret de sto­re til­bud på Dela­ney, der har kon­trak­t­ud­løb na­e­ste som­mer.

Ef­ter me­get snak er Dela­ney sta­dig i klub­ben. Reg­ner du sta­dig med, at han bli­ver solgt?

»Det må du spør­ge ham om. Jeg er ba­re glad hver dag, han mø­der op til tra­e­ning,« smi­ler Sol­bak­ken, der sen­der bol­den vi­de­re til an­fø­re­ren.

Og hvem ved? Må­ske er Dela­ney ble­vet fri­stet af ud­sig­ten til at va­e­re del af et yderst vel­fun­ge­ren­de FCK­mand­skab, der i øje­blik­ket bra­ger af sted.

Når ba­re det er sjov

»Det ene­ste, der er in­de i mi­ne over­vej­el­ser, er, om det er bedst for mig at bli­ve her, el­ler om jeg fin­der en klub, hvor jeg ser mig selv pas­se godt ind i,« for­kla­rer han om sin si­tu­a­tion, der fort­sat for­bli­ver uafklaret. Men Dela­ney har no­te­ret sig fan­se­nes ap­pel.

»Jeg for­står godt det sjove i det. Det er fint, og det skal de ha­ve lov til. Så la­en­ge der er god stem­ning om­kring det, er jeg glad for det.«

24-åri­ge Dela­ney fik de­but for FCK helt til­ba­ge i 2009.

FO­TO: AN­DERS KJAERBYE

Tho­mas Dela­ney er til salg, men i FCK ser man ger­ne, at an­fø­re­ren bli­ver i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.