Dansk ka­os da­ge for OL

BT - - DOLAINRMIOARKS SPORTSAVIS - Fre­de­rik Pal­le | fr­pa@spor­ten.dk

Far­cen om­kring det dan­ske fod­bold­lands­hold til OL fort­sa­et­ter med at ud­vik­le sig. I går mi­ste­de de pro­fi­len Las­se Vi­gen Chri­sten­sen ’’ Det vil­le va­e­re helt ånds­svagt, hvis jeg sag­de, at det ik­ke hav­de en be­tyd­ning, at de ik­ke når at spil­le så me­get sam­men. Det er langt fra op­ti­malt Ni­els Fre­de­rik­sen

Mens an­dre at­le­ter har brugt fle­re år på at for­be­re­de sig til OL, har det va­e­ret helt an­dre om stae n dig he­der, so mOL fod­bold­land st r a ene­ren Ni­els Fre­de­rik­sen har ar­bej­det med. Det var fak­tisk først i går – fem da­ge før åb­nings­kam­pen mod Irak – at han fik af vi­de, hvem han har til rå­dig­hed.

Las­se Vi­gen Chri­sten­sen mang­le­de god­ken­del­se fra sin klub, Ful­ham, mens Dort­mund-spil­le­ren Ja­cob Bruun Lar­sen skul­le ha­ve en dis­pen­sa­tion fra FIFA for at få lov til at spil­le med.

Og det end­te med at bli­ve end­nu et stort tab for hol­det, da Las­se Vi­gen Chri­sten­sen hel­ler ik­ke fik lov til at kom­me med. Der­med et hårdt slag, da midt­ba­ne­spil­le­ren uden tvivl vil­le ha­ve va­e­ret en af de vig­tig­ste brik­ker for dan­sker­ne.

Ni­els Fre­de­rik­sen kan dog gla­e­de sig over, at Ja­cob Bruun Lar­sen har få­et lov til at del­ta­ge ved tur­ne­rin­gen, mens Ran­ders-spil­le­ren Ni­co­lai Poul­sen er­stat­ter Las­se Vi­gen Chri­sten­sen i trup­pen.

Én en­kelt tra­e­ning sam­let

Hol­det med de 18 spil­le­re er der­med kom­plet. Men den sto­re uvis­hed op til gi­ver langt fra de op­ti­ma­le for­be­re­del­ser til OL mod­sat nor­ma­le slut­run­der, hvor lands­hol­det er sam­let i fle­re uger før den før­ste kamp.

I går an­kom de før­ste spil­le­re til Bra­si­li­en, men den sid­ste del af trup­pen an­kom­mer først tirs­dag af­ten dansk tid. Det er alt­så søl­le to da­ge før den før­ste kamp tors­dag, hvil­ket gi­ver Ni­els Fre­de­rik­sen én en­kelt tra­e­ning med he­le hol­det før tors­da­gens kamp.

»Det er rig­tigt, at jeg kun kan sa­et­te det helt sto­re bil­le­de sam­men i én en­kelt tra­e­ning på ons­dag – da­gen før kam­pen mod Irak. Det er ik­ke op­ti­malt, men vi skal ik­ke spil­de ti­den indtil da,« for­kla­rer Ni­els Fre­de­rik­sen.

Tra­et­te spil­le­re

De sid­ste spil­le­re, der an­kom­mer, spil­ler Su­per­liga-kamp man­dag, hvor AaB og OB mø­der hin­an­den. Det dre­jer sig om Mik­kel Des­ler, Ja­cob Bar­rett Laur­sen, Fre­de­rik Børsting og Jakob Blåb­jerg.

De fi­re spil­le­re har der­for kun om­kring to da­ge til at til­pas­se sig til om­gi­vel­ser­ne og tids­for­skel­len. Oven i kø­bet har de for­ment­lig en hel kamp i be­ne­ne.

»Det kan sag­tens ha­ve en ind­fly­del­se på star­top­stil­lin­gen mod Irak, at nog­le af dem kom­mer se­ne­re. Jeg har ik­ke be­slut­tet, hvor­dan vi stil­ler op end­nu, men det har selv­føl­ge­lig en på­virk­ning, at nog­le af dem har spil­let 90 mi­nut­ter mor­gen af­ten,« for­kla­rer land­stra­e­ne­ren.

Selv­om fle­re af spil­ler­ne har spil­let sam­men på U21-lands­hol­det, så er det en hel ny sam­men­sa­et­ning på grund af de man­ge af­bud. Der­for er det og­så ae­r­ger­ligt, at de slet ik­ke har tid til at la­e­re hin­an­den at ken­de for al­vor, me­ner land­stra­e­ne­ren.

»Det vil­le va­e­re helt ånds­svagt, hvis jeg sag­de, at det ik­ke hav­de en be­tyd­ning, at de ik­ke når at spil­le så me­get sam­men. Det er langt fra op­ti­malt. Det er dog mit ind­tryk, at dan­ske fod­bold­spil­le­re er rig­tig godt ud­dan­ne­de, så det er nem­me­re for dem at fin­de sam­men hur­tigt,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Dan­mark mø­der Irak på tors­dag klok­ken 18 dansk tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.