Bag­lan­det bak­ker op

Ke­vin Magnus­sen ryg­tes fa­er­dig hos Re­nault ef­ter sa­e­so­nen, men i bag­lan­det er der fort­sat op­bak­ning til den dan­ske ra­cer­kø­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Det kan godt va­e­re, at Re­nault ser sig om i fel­tet ef­ter mu­li­ge af­lø­se­re for Ke­vin Magnus­sen til 2017-sa­e­so­nen. Men Ke­vin Magnus­sen sid­der fort­sat med go­de mu­lig­he­der for at red­de For­mel 1-kar­ri­e­ren, hvis Re­nault si­ger stop.

Så­le­des er Ke­vin Magnus­sen iføl­ge en ra­ek­ke en­gel­ske me­di­er ik­ke sik­ker på at be­hol­de sit job hos Re­nault ef­ter den­ne sa­e­son. Men selv om der skul­le va­e­re ri­si­ko for, at Ke­vin Magnus­sen mi­ster job­bet hos Re­nault, så ryster dan­ske­rens vig­tig­ste støt­te ik­ke på hån­den over den nu­va­e­ren­de usik­ker­hed.

Så­le­des er­fa­rer BT, at den dan­ske mil­li­ar­da­er, Be­sel­ler-eje­ren An­ders Holck Povls­en, fort­sat ser ud til at va­e­re klar på at fort­sa­et­te med at støt­te op om Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re samt po­ste nye og sa­er­de­les lu­kra­tivt s ponso rmi llio ne r i dan­ske­rens For­mel 1-even­tyr.

An­ders Holck Povls­en har al­le­re­de skudt et ukendt mil­li­onbe­løb i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re si­den dan­ske­rens te­e­na­ge­år via tøj­ma­er­ket Ja­ck & Jo­nes. Og i den­ne sa­e­son er Ja­ck & Jo­nes og­så en ud­slags­gi­ven­de sponsor for Re­naults For­mel 1-team, hvor tøj­ma­er­ket har sto­re re­k­la­mer på bå­de tea­mets tøj og bi­ler.

Og in­tet ty­der alt­så iføl­ge BTs kil­der med stor ind­sigt på, at Ja­ck & Jo­nas har mi­stet tro­en på den dan­ske For­mel 1-kø­rer – tva­er­ti­mod. Før­ste skridt på vej­en BT har talt med Ke­vin Magnus­sens sponsora­gent, Tho­mas Ba­du­ra. Han vil ik­ke for­hol­de sig til de kon­kre­te op­lys­nin­ger i den­ne ar­ti­kel, men si­ger føl­gen­de om dan­ske­rens si­tu­a­tion.

»Som det er li­ge nu, så er der ik­ke no­get ud fra de kom­merci­el­le per­spek­ti­ver, der ty­der på at stil­le Ke­vin Magnus­sen dår­li­ge­re end i år, sna­re­re tva­er­ti­mod. Bå­de nu­va­e­ren­de og po­ten­ti­el­le sponso­rer er klar over, at 2016 er før­ste skridt på vej­en, og der­med vil for­vent­nin­ger­ne til så­vel Ke­vin Magnus­sen som Re­nault først lig­ge ude i frem­ti­den,« si­ger han til BT.

Sam­ti­dig teg­ner der sig et bil­le­de af, at Ja­ck & Jo­nas kun­ne va­e­re i gang med at sam­le og kon­cen­tre­re kon­cer­nens sponsor­mid­ler om et stør­re, en­kelt­stå­en­de en­ga­ge­ment. Så­le­des går der for­ly­den­de om, at Ja­ck & Jo­nes stop­per et stort sponsorat af det eu­ro­pa­ei­ske hånd­bold for­bund (EHF), når det ud­lø­ber i år.

Og her kun­ne man spe­ku­le­re i her, at støt­ten af Ke­vin Magnus­sen så i ste­det vil gå hen og bli­ve en af de ab­so­lut­te før­ste­pri­o­ri­te­ter hos Best­sel­ler, når mil­li­o­ner­ne skal for­de­les i frem­ti­den.

Med An­ders Holck Povls­en og Ja­ck & Jo­nes i ryg­gen kan Ke­vin Magnus­sen med no­gen ro imø­de­se de ak­tu­el­le ryg­ter om hans frem­tid vel­vi­den­de, at han i fel­tet af kø­re­re til­by­der en en­dog me­get lu­kra­tiv pak­ke af bå­de talent og spon so rm il­lio ner. Og at det vil kun­ne til­tra­ek­ke in­ter­es­se fra an­dre team, der godt kan bru­ge beg­ge de­le, hvis Re­nault ik­ke kan.

Det ved Re­nault selv­føl­ge­lig godt, og der­med er det an­det end ba­re du­el­len med Jo­ly­on Pal­mer, som Re­nault ser på, når de ta­ger be­stik af Ke­vin Magnus­sens frem­tid. Godt nok vil Ke­vin Magnus­sen og Ja­ck & Jo­nes’ an­slå­e­de sponsorat på 40-50 mio. kro­ner år­ligt ik­ke må­le sig med en Ser­gio Pe­rez, der kom­mer med over 100 mil­li­o­ner kro­ner fra en me­xi­cansk sponsor.

Men Ja­ck & Jo­nes vil al­li­ge­vel va­e­re en sponsor, som Re­nault po­ten­ti­elt vil va­e­re ae­r­ger­li­ge over at mi­ste, hvis de skul­le skil­le sig af med den dan­ske For­mel 1-kø­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.