Det bli­ver der sagt om Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

F1 Ra­cing

Hos det stør­ste For­mel 1-ma­ga­sin, F1 Ra­cing, skri­ver man i det se­ne­ste num­mer, at Re­nault sand­syn­lig­vis drop­per beg­ge de­res kø­re­re. Om Ke­vin Magnus­sen skri­ver ma­ga­si­net, at der i tea­met er en ’sti­gen­de be­kym­ring over en ra­ek­ke epi­so­der på ba­nen’, og ’at med­lem­mer af tea­met har op­fat­tet dan­ske­rens af­slap­pe­de stil som ’man­gel på en­ga­ge­ment’.

Au­tosport

Al­tid tro­va­er­di­ge Au­tosport me­ner at vi­de, at Re­nault vil for­sø­ge at skri­ve kon­trakt med For­ce In­di­as Ser­gio Pe­rez. Sker det, vil Re­nault sam­ti­dig ha­ve mo­det til at gi­ve re­ser­ven Este­ban Ocon plad­sen ved si­den af me­xi­ca­ne­ren. Og der­med drop­pe bå­de Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer. »Det er­fa­res, at der er be­kym­ring om­kring at par­re Ocon med en­ten Ke­vin Magnus­sen el­ler Jo­ly­on Pal­mer, hvor beg­ge po­ten­ti­el­le kom­bi­na­tio­ner ik­ke an­ses for at va­e­re sta­er­ke nok til at gø­re frem­skridt na­e­ste år.«

Sky Sports

Mens an­dre sår al­vor­lig tvivl om Ke­vin Magnus­sens frem­tid hos Re­nault, går Sky Sports i den mod­sat­te ret­ning. Her er­fa­rer me­di­et, at Ke­vin Magnus­sens plads hos Re­nault er sik­ker. »Ke­vin er sik­ker på at va­e­re hos Re­nault na­e­ste år. Jo­ly­on er der på den mod­sat­te si­de min­dre sik­ker­hed om­kring.«

Ja­mes Al­len, man­ge­årig, en­gelsk For­mel 1-jour­na­list

Ja­mes Al­len me­ner ik­ke, at Ke­vin Magnus­sen er at fin­de hos Re­nault i 2017. Her vil tea­met i ste­det ha­ve Pe­rez og en ra­ek­ke an­dre af fel­tets stjer­ner. »Det er ik­ke sand­syn­ligt, at de (Re­nault, red.) vil be­hol­de de­res nu­va­e­ren­de kø­re­re i den kom­men­de sa­e­son.« »Pe­rez er på ra­da­ren, For­ce In­dia me­nes at ha­ve en købs­klau­sul i hans kon­trakt, og det vil va­e­re Pe­rez’ sponso­rer, der skal af­gø­re det.« Ja­mes Al­len skri­ver og­så, at bå­de Valt­te­ri Bot­tas fra Wil­li­ams og sven­ske Marcus Eri­cs­son kan va­e­re go­de bud på kom­men­de Re­nault-kø­re­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.