I livs­fa­re ef­ter al­tan-kol­laps

Seks un­ge men­ne­sker kva­e­stet, da al­tan plud­se­lig bra­se­de sam­men

BT - - NYHEDER - Jesper Bruun Christiansen | jchr@bt.dk In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

Der var lagt op til en hyg­ge­lig som­mer­af­ten blandt for­vent­nings­ful­de og fest­stem­te un­ge men­ne­sker, da 10-15 per­so­ner, al­le i 20-års al­de­ren, lør­dag af­ten var sam­let til pri­vat­fest i en lej­lig­hed i Ny­kø­bing Falster.

Gril­l­mad, drink og då­seøl på me­nu­en blev ef­ter­føl­gen­de sup­ple­ret med mu­sik, dans og fest, og i na­bo­er­nes po­st­kas­ser var der for­in­den ble­vet gjort op­ma­er­k­som på af­te­nens fest­lig­he­der, samt gi­vet åb­ne in­vi­ta­tio­ner til al­le om at kig­ge for­bi.

Men for bå­de de fest­g­la­de ga­e­ster samt na­bo­er­ne i op­gan­gen stop­pe­de fe­sten brat kort ef­ter mid­nat.

»Min ka­e­re­ste og jeg sid­der og ser tv, og plud­se­lig hø­rer vi et brag. Det ly­der som en re­ol el­ler et el­ler an­det tungt, der va­el­ter in­de ved si­den af. Vi ta­en­ker, at de må­ske er ram­let ind i no­get un­der fe­sten,« forta­el­ler 19-åri­ge Adam Johnsen, der bor i na­bo­lej­lig­he­den i den ejen­dom i Ny­kø­bing Falster, hvor fe­sten blev holdt.

Få mi­nut­ter se­ne­re blev ka­e­re­ste­par­rets lej­lig­hed lyst op af blå blink fra po­li­tiets ud­ryk­nings­vog­ne.

»Jeg går hen og kig­ger ud ad vin­du­et og kan se, at der lig­ger fi­re be­vidst­lø­se per­so­ner ne­de på fli­ser­ne. Po­li­tiets bi­ler hol­der der, og be­tjen­te går rundt. Jeg går ned på ga­den, og det er først dér, jeg kan se, at al­ta­nen er bra­set sam­men,« si­ger Adam Johnsen, der sta­dig var ty­de­ligt ry­stet af de vold­som­me sce­ner, da BT i går mød­te ham på bo­pa­e­len.

I alt op­holdt seks un­ge men­ne­sker – tre ma­end og tre kvin­der – sig på lej­lig­he­dens al­tan, da den kort ef­ter mid­nat nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag plud­se­lig styr­te­de sam­men. I re­spira­tor »Bun­den faldt sim­pelt­hen ud af al­ta­nen, og de faldt al­le seks ned med al­ta­nen fra fle­re me­ters høj­de. De ram­te et fli­se­belagt om­rå­de, og kom al­le seks til ska­de. To af dem – en per­son på 19 år og en på 20 år – har få­et al­vor­li­ge ho­ved­ska­der og er over­ført til Rigs­ho­spi­ta­let. De lig­ger i re­spira­tor og er ik­ke uden for livs­fa­re,« si­ger vagt­chef Hen­rik Karl­sen, Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti.

En af dem er 20-åri­ge Freja, der iføl­ge Adam Johnsen bor i den lej­lig­hed, hvor fe­sten blev holdt.

»Vi var selv in­vi­te­ret med til fest in­de hos hen­de, men valg­te at bli­ve hjem­me. Jeg har kun kendt Freja, si­den vi flyt­te­de ind for et halvt år si­den, men jeg ved, at hun har gå­et i gym­na­si­et her på Falster. Jeg var li­ge ne­de at hja­el­pe hen­de med at ta­en­de op i gril­len, og så var de en 10-15 styk­ker, som mød­tes til spis­ning. Blandt an­det en af mi­ne an­dre ven­ner, der hed­der Den­nis,« forta­el­ler Adam Johnsen.

To af de fi­re øv­ri­ge til­ska­de­kom­ne hav­de i går for­ladt ska­destu­en, mens to an­dre fort­sat var ind­lagt med knog­le­brud og til ob­ser­va­tion for hjer­ne­rystel­se, op­ly­ser po­li­ti­et.

En byg­ge­sag­kyn­dig skal nu vur­de­re, hvad der var år­sa­gen til, at al­ta­nen plud­se­lig kol­lap­se­de un­der de seks un­ge men­ne­sker. Der­u­d­over er be­bo­er­ne i op­gan­gen ble­vet ad­va­ret om ik­ke at op­hol­de sig på ejen­dom­mens al­ta­ner.

»Det er fuld­kom­men sur­re­a­li­stisk. De gjor­de ik­ke no­get vildt over­ho­ve­det, det var ude­luk­ken­de over­va­egt, der fik den al­tan til at bra­se sam­men. Vi har sid­det der­u­de på vo­res al­tan he­le som­me­ren og over­ho­ve­det ik­ke ta­enkt på, at sik­ker­he­den ik­ke var, som den skul­le va­e­re,« si­ger Adam Johnsen.

De gjor­de ik­ke no­get vildt over­ho­ve­det, det var ude­luk­ken­de over­va­egt, der fik den al­tan til at bra­se sam­men Adam Johnsen

FO­TO: CLAUS HAN­SEN

Adam Johnsen er na­bo til den lej­lig­hed, hvor en al­tan lør­dag nat kol­lap­se­de un­der seks un­ge men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.