Fan­get med 193 k

BT - - NYHEDER -

FRIT FALD For de fle­ste vil dét at sprin­ge ud i in­tet­he­den fra et fly i fle­re ki­lo­me­ters høj­de va­e­re ri­ge­ligt ner­vepi­r­ren­de – selv­om man har nok så man­ge faldska­er­me på. Det var det ik­ke for den gar­ve­de faldska­er­m­ud­sprin­ger Luke Aikins. Den 42-åri­ge ame­ri­ka­ner be­slut­te­de sig der­for for at for­sø­ge et vildt vove­sprin­ge styk­ke – at ud af fly­et uden faldska­erm og lan­de i et sik­ker­heds­net 7,6 ki­lo­me­ter la­en­ge­re ne­de i Si­mi Val­ley i Ca­li­for­ni­en.

Den ha­es­bla­e­sen­de ned­t­ur tog to mi­nut­ter med he­le 193 ki­lo­me­ter i ti­men, og hel­dig­vis lan­de­de Luke Aikins pra­e­cis, som han skul­le, i sik­ker­heds­net­tet, der må­l­te 30 gan­ge 30 me­ter. Sendt di­rek­te på tv-ka­nal Den spek­taku­la­e­re re­kord blev sendt di­rek­te på tv-ka­na­len Fox, hvor se­er­ne kun­ne se Luke Aikins kom­me sik­kert ud af net­tet ef­ter sit spring og bli­ve gen­for­e­net med sin ko­ne og fa­mi­lie på land­jor­den.

»Jeg sva­e­ver na­e­sten. Det er ut­ro­ligt, dét der li­ge ske­te. Jeg kan ik­ke en­gang få de ord ud af min mund, som jeg ger­ne vil si­ge,« lød det fra Luke Aikins, kort ef­ter han var lan­det sik­kert klok­ken 5.30 søn­dag mor­gen dansk tid.

Luke Aikins har ik­ke sit vove­mod – el­ler døds­foragt – fra frem­me­de. Hans bedste­far grund­lag­de fa­mi­li­ens faldska­erms­ud­springs­sko­le i sta­ten Washington, da han vend­te hjem ef­ter An­den Ver­denskrig.

Selv var Luke Aikins ba­re 12 år, da han sprang sit før­ste tan­dem­s­pring, og 16 år, da han gen­nem­før­te sit før­ste so­lospring. I alt har han me­re end 18.000 spring på sit cv, og han hav­de for­be­redt sig i me­re end halvan­det år på det ner­vepi­r­ren­de spring.

På den før­ste del af sprin­get hav­de han føl­ge­skab af tre an­dre ud­sprin­ge­re, der dels fil­me­de ham, dels sør­ge­de for at hen­te den oxy­gen­tank,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.