20-årig an­holdt for kniv­stik­ke­ri

BT - - NYHEDER -

Et ska­en­de­ri mel­lem to grup­per i Brøns­høj søn­dag end­te med, at en mand fik stuk­ket en kniv i ma­ven. Kø­ben­havns Po­li­ti fik an­mel­del­sen kl. 11.40, men da var de to grup­per stuk­ket af fra ger­nings­ste­det. Det forta­el­ler cen­tral ef­ter­forsk­nings­le­der Hen­rik Ve­del. »Den foru­ret­te­de, som er 29 år gam­mel, bli­ver kørt på ska­destu­en. Vi ken­der ik­ke hans til­stand, men han er ved be­vidst­hed, da han bli­ver kørt af sted til ho­spi­ta­let. Nog­le ti­mer ef­ter an­hol­der vi en mand, som vi me­ner at kun­ne for­bin­de til hand­lin­gen. Han er 20 år. Han var som sagt sam­men med fle­re på ste­det,« si­ger Hen­rik Ve­del. Hvil­ke grup­per det dre­jer sig om, ved po­li­ti­et ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt. Der er ik­ke mi­stan­ke om, at det skul­le va­e­re ban­de­re­la­te­ret. »Den ene grup­pe hav­de par­ke­ret der­u­de, og af en ukendt år­sag vil den an­den grup­pe ik­ke ha­ve det. Og det end­te så i et ska­en­de­ri,« ly­der det fra ef­ter­forsk­nings­le­de­ren. Den 29-åri­ge blev stuk­ket én gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.