Pot­ter hit­ter at­ter

BT - - NYHEDER -

TRYLLERI

»Jeg er me­get spa­endt! Jeg har det, som om jeg er 15 år igen, li­ge­som den­gang den sid­ste bog ud­kom. Jeg løb hen til bog­hand­le­ren den­gang, men den­ne gang har jeg for­ud­be­stilt den, så jeg vid­ste, at der lå en og ven­te­de på mig,« ly­der det fra den un­ge stu­de­ren­de, da BT fan­ger hen­de på vej ud af Bog & Idé med sit ek­sem­plar. Hun skøn­ner, at hun er igen­nem bo­gen om en uges tid.

Historien om trold­man­den Har­ry Pot­ter, ven­ner­ne fra den magi­ske sko­le Hogwarts og den on­de Lord Vol­de­mort, spa­en­der over syv bø­ger. Den før­ste bog i se­ri­en, der er den bedst sa­el­gen­de no­gen­sin­de, blev ud­gi­vet i 1997. Den ny ot­ten­de bog skil­ler sig ud, idet den er skre­vet som et te­a­ter­ma­nuskript og ik­ke er en fort­sa­et­tel­se af for­ga­en­ger­ne. Be­gej­stre­de bog­hand­le­re Det er ik­ke kun Har­ry Pot­ter-fans, som bli­ver gla­de, når en ny bog ud­gi­ves. Lan­dets bog­hand­le­re får nem­lig travlt med at lan­ge bø­ger over di­sken, Cat­hri­ne Holm, 20 år, salgs­as­si­stent fra Sund­by og Bog & Idé i ind­købs­cen­tret Fi­elds på Ama­ger var in­gen und­ta­gel­se, forta­el­ler Ten­na Olesen, der ar­bej­der i bu­tik­ken.

»Vi har haft travlt her til mor­ges med at stil­le al­le bø­ger­ne frem og eks­pe­de­re kun­der. Der­til har vi og­så haft enormt man­ge for­ud­be­stil­lin­ger på bo­gen, hvil­ket ik­ke er no­get vi nor­malt gør,« si­ger hun.

Og det er ik­ke det ene­ste sa­er­li­ge ved en bog­ud­gi­vel­se af den­ne stør­rel­se.

»Der har va­e­ret me­get hem­me­ligs­heds­kra­em­me­ri for at und­gå, at nogen skul­le af­slø­re, hvad der sker i bo­gen. F.eks. har for­la­get kra­e­vet, at al­le an­sat­te i bu­tik­ken skrev un­der på, at vi ik­ke la­e­ste i den før i dag.«

’Har­ry Pot­ter og det for­ban­de­de barn’ ud­kom­mer på dansk den 14. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.