’ ’

BT - - DEBAT -

Vi le­ver i et sam­fund, børn el­ler voks­ne, der

hvor man er der selv va­e­ger at bli­ve over­va­eg­ti­ge. De over­va­eg­ti­ge børn ta­ger end­da of­te for hin­an­den, fed­men med ind i vok­sen­li­vet. Man­ge

hvis syg­dom­men af dem får suk­ker­sy­ge, for­hø­jet blod­tryk el­ler an­dre føl­ge­syg­dom­me. I den pres­ser på for­bin­del­se ud­tryk­ker eks­per­ter­ne, at hvis man ope­re­rer på et tid­ligt tids­punkt, så kan man bli­ve man­ge af føl­ge­syg­dom­me­ne kvit og der­med få et bed­re liv. Over­va­egt er en fy­sisk syg­dom, men for man­ge bli­ver det nem­lig og­så en psy­kisk og so­ci­al syg­dom. Så jeg tror, at når man li­der af sva­er over­va­egt, så er det at be­teg­ne som en syg­dom.

DER ER IN­GEN

i et sam­fund, hvor man er der for hin­an­den, hvis syg­dom­men pres­ser på. Man skal na­tur­lig­vis ta­ge ansvar for sig eget liv, men vo­res sam­fund ta­ger og­så ansvar, når man bli­ver ramt af syg­dom. Og for mig at se så er sva­ert over­va­eg­ti­ge en me­get ud­sat og sår­bar pa­tient­grup­pe.

VI LE­VER HEL­DIG­VIS

folk ta­ger ansvar for de­res egen sund­hed uden sta­tens ind­blan­ding, i ste­det for at fra­la­eg­ge sig an­sva­ret. Ta­enk, hvis man over­før­te an­svars­fra­la­eg­gel­sen til an­dre om­rå­der i sund­heds­va­es­net, så man stop­pe­de med at bør­ste ta­en­der, for­di man så fik et nyt ge­bis af sta­ten. Hvis vi brug­te sam­me lo­gik i al­le de­le af sund­heds­va­es­net, så vil vi ha­ve et me­get dyrt sund­heds­va­e­sen uden et per­son­ligt ansvar.

ga­ran­ti for, at hvis man får fo­re­ta­get en fed­me­o­pe­ra­tion, så hol­der man sig slank til evig tid. For at gi­ve va­egt­ta­bet en lang­va­rig ef­fekt kra­e­ver det en total om­la­eg­ning af kost- og mo­tions­va­ner. Der er nog­le af dem, der får ope­ra­tio­ner­ne, som ven­der til­ba­ge i sam­me bold­ga­de. Og må­ske net­op for­di de ik­ke selv har ar­bej­det for at op­nå re­sul­ta­tet. Det hand­ler over­ord­net om, at man skal ta­ge et ansvar hver i sa­er. Men det hand­ler og­så om, at fa­mi­li­er­ne ta­ger ansvar – isa­er over­for bør­ne­ne.

DER ER IN­GEN VI ØN­SKER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.