Mün­chen sør­ger

BT - - NYHEDER -

HØJTIDELIGHED Tys­klands for­bund­skans­ler An­gela Mer­kel og lan­dets for­bund­spra­esi­dent Jo­a­chim Gauck delt­og i går i en min­de­høj­ti­de­lig­hed for of­re­ne for skud­mas­sa­kren i Mün­chen 22. juli. Ef­ter en gud­stje­ne­ste var Gauck ind­budt som ho­ved­ta­ler ved et sa­er­ligt ar­ran­ge­ment i par­la­men­tet på min­de­da­gen.

Syv af de dra­eb­te var mus­li­mer, og en re­pra­e­sen­tant for lo­ka­le mus­lim­ske or­ga­ni­sa­tio­ner tal­te og­så un­der gud­stje­ne­sten.

»Al­lah, vi be­der dig om hja­elp til ik­ke at ta­be vo­res men­ne­ske­lig­hed,« hed det i en ta­le af Dha­ri Ha­jer fra Det Mus­lim­ske Råd i Mün­chen.

»Al­le men­ne­sker er børn af Adam. Uan­set na­tio­na­li­tet, re­li­gion el­ler hud­far­ve,« sag­de hun vi­de­re.

Det var en 18-årig tysk-ira­ner, der skød og dra­eb­te ni men­ne­sker på en McDo­nald’s-restau­rant og i et na­er­lig­gen­de ind­købs­cen­ter. 30 per­so­ner blev skudt og sår­et ved an­gre­bet.

Ger­nings­man­den David Ali Son­bo­ly skød sig selv. Det er si­den kom­met frem, at han sid­ste år blev be­hand­let for psy­ki­ske pro­ble­mer.

Iføl­ge po­li­ti­et sym­pa­ti­se­re­de ger­nings­man­den med den nor­ske mas­se­mor­der An­ders Be­hring Brei­vik. Avi­sen Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung har ci­te­ret ef­ter­for­ske­re for, at Son­bo­ly ’ha­de­de tyr­ke­re og ara­be­re’, og at han var be­sat af Adolf Hit­ler. Fora­el­dre får død­strus­ler Fora­el­dre­ne til den 18-åri­ge har mod­ta­get død­strus­ler, si­ger fa­de­ren i et in­ter­view med den ty­ske søn­dags­a­vis Bild am Son­n­tag.

»Vi mod­ta­ger død­strus­ler. Min ko­ne har gra­edt i en uge. Vo­res til­va­e­rel­se i Mün­chen er for­bi,« si­ger Ma­soud Son­bo­ly, der er taxa­chauf­før.

Fa­de­ren be­brej­der sig selv, at han ik­ke vid­ste, hvad der fo­re­gik i den 18-åri­ge søns ho­ved.

»Jeg hav­de ik­ke no­get kend­skab til pi­sto­len,« si­ger han.

Son­bo­ly si­ger, at han var klar over, at hans søn var blev mob­bet i sko­len for fi­re år si­den.

»Jeg tog ham ud af sko­len og tal­te med la­e­re­ren,« si­ger han i in­ter­viewet, hvor han og­så op­ly­ser, at han meld­te fle­re af dem, der var ef­ter hans søn, til po­li­ti­et.

» Men der kom in­tet ud af det,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg vil til bunds i det. Jeg vil og­så vi­de, hvil­ken me­di­cin han fik.«

Son­bo­ly si­ger, at hans søn var ble­vet me­get til­ba­ge­hol­den­de og brug­te me­gen tid ale­ne på sit va­e­rel­se, hvor han spil­le­de vol­de­li­ge com­pu­ter­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.