Ve­nezu­ela på ran­den af ban­kerot: Nu dør dy­re­ne i zoo

BT - - NYHEDER -

KA­OS og øko­no­mi­en ha­en­ger i la­ser.

Nu skri­ver Na­tio­nal Geo­grap­hic så, at det og­så går ud over dy­re­ne i lan­dets zoo­lo­gi­ske ha­ver. De dør sim­pelt­hen af sult.

For­man­den for de an­sat­te i Ve­nezu­e­las zoo­lo­gi­ske ha­ver forta­el­ler, at mindst 50 dyr er sul­tet ihjel i ho­ved­sta­dens Ca­ri­cu­ao Zoo i lø­bet af de se­ne­ste seks må­ne­der. Det er bå­de viet­na­me­si­ske gri­se, ta­pi­rer, ka­ni­ner og fug­le, der er buk­ket un­der for sul­ten.

Dy­re­pas­ser­ne har fodret ti­gre og lø­ver med mango­er og gra­eskar, for­di der ik­ke er no­get kød. Det hol­der dem fo­re­lø­big i li­ve. An­dre kat­te­dyr har få­et slag­te­de fuld­blod­s­he­ste at spi­se.

Ele­fan­ter­ne har få­et tro­pi­ske frug­ter i ste­det for det hø, de ple­jer at få.

Dy­re­pas­ser­ne for­sø­ger at få lo­ka­le for­ret­nings­dri­ven­de til at do­ne­re frugt, grønt­sa­ger og kød til dy­re­ne. Når det ik­ke lyk­kes, for­sø­ger de at flyt­te dy­re­ne rundt til an­dre zoo­lo­gi­ske ha­ver, hvor der kan skaf­fes mad.

Med til historien hø­rer og­så, at man­ge ind­byg­ge­re i Ve­nezu­ela ik­ke la­en­ge­re kan skaf­fe mad på dag­lig ba­sis.

Sul­ten har få­et folk til at ja­ge bå­de hunde, kat­te og du­er for at få mad. I en af ho­ved­sta­dens zoo­lo­gi­ske ha­ver stjal be­sø­gen­de for ny­lig en he­st, som de ef­ter­føl­gen­de slag­te­de for at få mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.