SPIS DIG RASK – uden at bli­ve ri­b­bet

BT - - NYHEDER -

50 pct., for­di det sim­pelt­hen bli­ver for dyrt,« si­ger Mar­tin Kreutzer.

Den op­fat­tel­se de­ler la­e­ge og fored­rags­hol­der Jerk W. Lan­ger, der i 2008 som en af de før­ste i Dan­mark be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost og er for­fat­ter til bo­gen ’21 hel­bre­den­de da­ge med an­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost’, som ud­kom­mer til sep­tem­ber.

»Om det er en dyr su­per­frugt el­ler en ap­pels­in, det er ik­ke så vig­tigt. Det af­gø­ren­de er, at du spi­ser en frugt i ste­det for f.eks. en Mars­bar,« si­ger Jerk W. Lan­ger og un­der­stre­ger der­med, at det ik­ke hand­ler så me­get om, hvad man put­ter på tal­ler­k­nen, men hvil­ke slem­me ting man fjer­ner. Han me­ner ik­ke, det er de spe­ci­fik­ke fø­de­va­rer, der vin­der kam­pen over syg­dom­me­ne, men det at man ge­ne­relt va­el­ger sun­de fø­de­va­rer.

»Der­for kan du sag­tens in­ter­es­se­re dig for su­per­fø­de­va­rer. Men du skal gø­re det, for­di du sy­nes, de sma­ger godt, ser flot­te ud el­ler gi­ver dig en kuli­na­risk op­le­vel­se, når du spi­ser dem,« si­ger Jerk W. Lan­ger. Vir­ker som mod­gift An­ti­in­f­lam­ma­to­risk kost be­står i hans ver­den af fe­de fisk, nød­der, grønt­sa­ger og frugt, samt grove kor­n­pro­duk­ter.

»Det er fø­de­va­rer, vi la­en­ge har vidst var sun­de, men som vi først nu ved hvor­for er sun­de,« si­ger han.

Fø­de­va­rer­ne vir­ker nem­lig som mod­gift til den usyn­li­ge be­ta­en­del­se, vi får i krop­pen, når vi spi­ser for­kert, ik­ke mo­tio­ne­rer, ry­ger, er stres­se­de, sover dår­ligt, ud­sa­et­tes for foru­re­ning mv. På kort sigt gør be­ta­en­del­sen os tra­et­te, ir­ri­tab­le, util­pas­se og hukom­mel­sen samt kon­cen­tra­tion bli­ver sva­ek­ket. Be­ta­en­del­sen kan for­va­er­re til­stan­de som bum­ser, ud­sla­et, mi­gra­e­ne, ast­ma, al­ler­gi og gigt. På lang sigt kan be­ta­en­del­sen re­sul­te­re i blod­prop­per, for­hø­jet blod­tryk, di­a­be­tes, hjer­te-kar-syg­dom­me, vis­se kra­eft­for­mer, de­pres­sion, de­mens og sva­er gigt.

Hvis man vil af med be­ta­en­del­sen, kan man der­for gø­re to ting. Fjer­ne nog­le af de ting, der gi­ver be­ta­en­del­sen: f.eks. be­gyn­de at mo­tio­ne­re el­ler stop­pe med at ry­ge. El­ler man kan spi­se en kost, som da­em­per be­ta­en­del­sen.

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Laes me­re på Er rig på fi­ber, som bå­de ma­et­ter og gav­ner ko­leste­rol­tal­let samt mind­sker ri­si­ko­en for en ra­ek­ke kra­eft­syg­dom­me. Sam­ti­dig er det god na­e­ring for di­ne tarm­bak­te­ri­er, så du får et sta­er­kt for­dø­jel­ses­sy­stem og im­mun­for­svar. Ind­hol­det af om­e­ga-3 fedt­sy­rer er med til at for­sta­er­ke qui­no­a­ens an­ti­in­f­lam­ma­to­ri­ske egen­ska­ber. 41,65 kr. (83,30 pr. kg) na­tu­rog­hel­se.dk Rug­ker­ner, per­le­byg, fuld­korns­bulgur og bru­ne ris in­de­hol­der en del af sam­me go­de stof­fer. 1 kg bru­ne ris 28,90 kr. (28,90 pr. kg)

na­tu­rog­hel­se.dk. In­de­hol­der helt sa­e­reg­ne plan­te­stof­fer, så­kald­te gin­gero­ler, som sa­et­ter skub i krop­pens be­ka­em­pel­se af be­ta­en­del­ses­til­stan­de. Ud­over gin­gero­ler­ne in­de­hol­der in­ge­fa­er en mas­se ae­te­ri­ske oli­er, som gav­ner for­dø­jel­sen, og som sam­ti­dig kan vir­ke bak­te­ri­ed­ra­e­ben­de. Forsk­ning har des­u­den vist, at per­so­ner med slid­gigt i knae og hof­ter kan ha­ve gavn af in­ge­fa­er, for­di det øger be­va­e­ge­lig­he­den og mind­sker smer­ter­ne. 9,75 kr. pr. 100 gram (97,5 kr. pr. kg) oe­ko­vej­en.dk De ak­ti­ve stof­fer i in­ge­fa­er er helt unik­ke. Der­for kan den ik­ke umid­del­bart er­stat­tes af an­dre råva­rer. Et al­ter­na­tiv til rå in­ge­fa­er i ma­den er dog kost­tilskud fra apo­te­ket. Qu­i­noa er et fint al­ter­na­tiv, der de­ler man­ge af de sam­me kva­li­te­ter. Qi­noa 500 gram, 41,65 kr. (83,30 pr. kg) na­tu­rog­hel­se.dk MAN­DAG 1. AU­GUST 2016 In­de­hol­der så­kaldt gluco­si­no­la­ter, der er i stand til at be­skyt­te mod fle­re for­mer for kra­eft. In­de­hol­der des­u­den man­ge fi­bre, der gav­ner din ma­ve-tarm-funk­tion. Sam­ti­dig in­de­hol­der kå­len en ra­ek­ke na­e­rings­stof­fer som A- og C-vi­ta­min. 15 kr. (50 kr. pr. kg) oe­ko­vej­en.dk An­dre kå­l­ty­per som ro­sen­kål, broc­co­li, blom­kål, rød­kål, hvid­kål samt sort­kål og sa­vo­j­kål er li­ge­le­des fyldt med styr­ken­de stof­fer. Kan du nå op på at spi­se et par hund­re­de gram af den ene el­ler an­den ty­pe kål i lø­bet af da­gen, er du nå­et rig­tig langt på sund­heds­fron­ten. Coop Ro­sen­kål 550 gram 12,95 kr. (23,55 kr. pr. kg)

mad.coop.dk. Har et højt pro­te­i­nind­hold, in­de­hol­der es­sen­ti­el­le fedt­stof­fer og om­e­ga-3fedt­sy­re. Frø­e­ne er des­u­den ri­ge på så­kald­te lig­na­ner, der er frem­men­de for så­vel tarm som ko­leste­rol­ni­veau­er. Ham­pe­frø­e­ne har li­ge­le­des et højt pro­te­i­nind­hold. Gan­ske us­a­ed­van­ligt for en plan­te­ba­se­ret af­grø­de in­de­hol­der de al­le ti es­sen­ti­el­le ami­no­sy­rer og der­for ide­el­le for ve­ge­ta­rer og ve­ga­ne­re, der kan kom­me til at mang­le pro­te­i­ner. 54,60 kr./250 gram. (218,4 kr. pr. kg).

hel­se­puls.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.