Pu­tin i diskret ud­ga­ve

BT - - NYHEDER -

Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin und­gik om­hyg­ge­ligt at na­ev­ne de spa­en­din­ger, som i dag pra­e­ger for­hol­det mel­lem Moskva og Ve­sten, da han i lør­dags fo­re­tog et hi­sto­risk be­søg i Slove­ni­en. Lan­det var en del af det tid­li­ge­re Ju­goslavi­en og der­med en del af Østblok­ken, men er i dag med­lem af bå­de Nato og EU. Den vig­tig­ste be­gi­ven­hed ved be­sø­get var en ce­re­mo­ni i Vr­sic-bjerg­pas­set i den nord­li­ge del af Slove­ni­en. Her blev over 300 rus­si­ske krigs­fan­ger dra­ebt af en lavi­ne i 1916. De­res over­le­ven­de kam­me­ra­ter, som var sat til at op­fø­re en bjerg­for­sy­nings­vej for den østrig-un­gar­ske ha­er un­der Før­ste Ver­denskrig, byg­ge­de et rus­sisk ka­pel for of­re­ne.

Rusland var et stort eks­port­mar­ked for Slove­ni­en før Ukrai­ne-kri­sen, og slo­ve­ner­ne har ik­ke som Po­len vakt rus­ser­nes vre­de ved at ne­dri­ve monu­men­ter, der er rejst for at min­des fald­ne rus­si­ske sol­da­ter un­der An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.