Nej til fle­re fed­me­o­pe­ra­tio­ner

BT - - NYHEDER -

Sva­ert over­va­eg­ti­ge dan­ske­re, der hå­ber på at få en fed­me­o­pe­ra­tion, kan bli­ve skuf­fe­de, skri­ver Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­sten søn­dag. Før som­mer­fe­ri­en fo­re­slog en ar­bejds­grup­pe un­der Sund­heds­sty­rel­sen, at folk med et BMI på 40 el­ler der­over skal kun­ne kom­me un­der kni­ven - i dag er BMI-gra­en­sen på 50. Der­u­d­over skal det va­e­re mu­ligt at bli­ve ope­re­ret, fra man er fyldt 18 år - i dag er gra­en­sen 25 år , lød det fra eks­per­ter­ne i et ud­kast til nye kli­ni­ske ret­nings­linjer in­den for fed­mekirur­gi. Men syv linjer i øko­no­mi­af­ta­len for 2017, som i ju­ni blev ind­gå­et mel­lem re­ge­rin­gen og Dan­ske Re­gio­ner, stil­ler kraf­tigt spørgs­mål ved den let­te­re ad­gang til fed­me­o­pe­ra­tio­ner. Her står bl.a.: ’Det er så­le­des in­ten­tio­nen, at de nye ret­nings­linjer ik­ke bør med­fø­re stig­nin­ger i ud­gif­ter­ne i re­gio­ner­ne’.

I prak­sis vil det ef­ter alt at døm­me be­ty­de, at det ik­ke bli­ver let­te­re at få en fed­me­o­pe­ra­tion, ly­der det fra Kjeld Møl­ler Pe­der­sen, professor i sund­hed­s­ø­ko­no­mi ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.