Højt at fly­ve, dybt at fal­de...

BT - - NYHEDER - Ahou

og hvor sta­er­kt ens om­døm­me er, så bli­ver man nødt til at le­ve­re va­ren, når det kom­mer til it.

På grund af den evi­ge ud­vik­ling, kan man ik­ke va­e­re li­ge så af­ha­en­gig af sit navn, som man kan in­den for an­dre pro­dukt­ka­te­go­ri­er. Hel­dig­vis for Ap­ple går ud­vik­lin­gen lang­som­me­re end før­hen, og det hol­der de­res om­døm­me sta­er­kt i la­en­ge­re tid og mind­sker ri­si­ko­en for, at de bli­ver over­ha­let in­denom,« forta­el­ler Ale­xan­der Jo­si­as­sen. Bens­pa­end Det vold­som­me vok­se­va­erk, der har gjort virk­som­he­den fra ve­st­ky­sten til et af de mest va­er­di­ful­de ma­er­ker gen­nem de se­ne­ste ti år, kan imid­ler­tid gå hen og bli­ve et bens­pa­end, op­ly­ser han.

»Studier vi­ser, at de mest suc­ces­ri­ge virk­som­he­der er dem, der er mest flek­sib­le og hur­tigst til­pas­ser sig til, hvad folk ger­ne vil ha­ve. Pa­ra­doksalt nok er de mest suc­ces­ri­ge virk­som­he­der dem, der er mindst flek­sib­le.

For når det går godt, har man en ten­dens til at tro, at man har fun­det op­skrif­ten på suc­ces. Og så til­pas­ser man sig ik­ke aen­drin­ger i mar­ke­det. Om det og­så vil ga­el­de for Ap­ple, må ti­den vi­se.« Den di­gi­ta­le re­vo­lu­tion og op­fin­del­sen af tran­si­sto­ren, der er fun­da­men­tet i na­er­mest al mo­der­ne tek­no­lo­gi, skab­te et va­eld af nye må­der at dri­ve for­ret­ning på. Og selv­om man kun­ne tro, at sto­re virk­som­he­der med de­res man­ge res­sour­cer hav­de de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger for at ud­nyt­te dis­se nye tek­no­lo­gi­er, for­holdt det sig an­der­le­des i vir­ke­lig­he­den. Ko­dak – over­ha­let af: Di­gi­tal­ka­me­ra­et Ame­ri­kan­ske Ko­dak blev dan­net af Ge­or­ge East­man i 1888. I me­re end 100 år var virk­som­he­den en af de ab­so­lut stør­ste spil­le­re på ka­me­ra-, fo­to­gra­fi- og fil­min­du­stri, indtil 1990’er­ne, hvor di­gi­tal­ka­me­ra­et og digital bil­led­be­hand­ling be­gynd­te at vin­de frem. Ko­dak an­så di­gi­ta­li­se­rin­gen for at va­e­re en ni­che, og valg­te der­for ik­ke at sat­se på ud­vik­lin­gen, indtil det var for sent. I 2012 var Ko­dak ta­et Ya­hoo! – over­ha­let af: Gra­tis al­ter­na­ti­ver Ya­hoo! blev dan­net i 1994 af ame­ri­ka­ner­ne Jer­ry Yang og David Fi­lo og var op­rin­de­ligt ik­ke en sø­ge­ma­ski­ne på net­tet, men et op­slags­va­erk til hjem­mesi­der. Gen­nem an­den halv­del af 1990’er­ne vok­se­de virk­som­he­den eks­plo­sivt. En uvil­je til at op­kø­be Goog­le i 2002 og Fa­ce­book i 2006 end­te med at ko­ste in­ter­net­gi­gan­ten, der blev over­ha­let af selv­sam­me virk­som­he­der se­ne­re, dyrt. I man­dags blev Ya­hoo! op­købt af te­le­sel­ska­bet Ve­rizon. Blo­ck­bu­ster – over­ha­let af: Film-strea­m­ing I 1985 åb­ne­de ame­ri­ka­ne­ren David Cook sin før­ste Blo­ck­buster­bu­tik, hvor­fra folk kun­ne le­je film og se­ne­re og­så vi­deo­spil. I åre­ne der fulg­te, åb­ne­de fle­re bu­tik­ker ha­stigt ver­den Nokia – over­ha­let af: Smartp­ho­nes Den fin­ske pa­pir­fa­brik Nokia blev stif­tet af Fredrik Ide­stam i 1865. Gen­nem ti­den ud­vi­de­de virk­som­he­den sin pro­duk­tion til at om­fat­te pa­pir, gum­mi­støv­ler, kab­ler, mi­li­ta­er­ud­styr og fjern­syn. 1984 blev et hi­sto­risk år for Nokia, der send­te den fem ki­lo tun­ge mo­bil­te­le­fon Mo­bira Tal­k­man på ga­den. Nokia valg­te ef­ter­føl­gen­de at fo­ku­se­re på det spr­ud­len­de mo­bil­te­le­fon­mar­ked, hvil­ket gjor­de det til ver­dens stør­ste pro­du­cent af mo­bil­te­le­fo­ner, indtil Ap­ple lan­ce­re­de sin iPho­ne med be­rø­rings­føl­som ska­erm i 2007. I 2012 var Nokia ta­et på kon­kurs, og i 2013 blev virk­som­he­dens mo­bilaf­de­ling solgt til Mi­cro­soft.

på at gå kon­kurs og måt­te søge be­skyt­tel­se for si­ne kre­di­to­rer. over, indtil for­ret­nin­gen nå­e­de sit kli­maks i 2004 med me­re end 9.000 på ver­dens­plan. Ef­ter at film­strea­m­ing-tje­ne­ster som Net­flix kom til, da­le­de ind­ta­eg­ter­ne dra­ma­tisk, og Blo­ck­bu­ster var ta­et på kon­kurs, da virk­som­he­den blev op­købt i 2011. I dag fin­des der 15 bu­tik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.