Kultur ’Jeg tu­de­de gen­nem Hil­larys ta­le’

BT - - KULTUR -

IN­TER­VIEW før­ste­da­me og uden­rigs­mi­ni­ster vil vin­de pra­esi­dentval­get 8. novem­ber. Hun fryg­ter li­ge­som an­dre, hvad en Do­nald Trump som pra­esi­dent vil gø­re ved hjem­lan­det, som hun el­sker. Det hol­der hen­de vå­gen om nat­ten.

Men det er ik­ke al­tid li­ge let at va­e­re kvin­de, ud­talt Hil­lary-fan og sam­ti­dig dat­ter af en stål­sat co­un­tryle­gen­de med dy­be rød­der i ’de go­de gam­le da­ge’.

»Man­ge ser sta­dig min far som et kon­ser­va­tivt ikon. Og jeg kan ik­ke hu­ske, hvor man­ge gan­ge folk ba­re er kom­met hen til mig og sagt ’din far vil­le skam­me sig over dig’ el­ler ’hvor­dan kan du va­e­re det be­kendt’,« si­ger Rosan­ne Cash til BT.

»Den slags sår­er mig selv­føl­ge­lig. Men jeg er en mi­dal­dren­de kvin­de, jeg ved, hvem jeg er. Og der­for la­der jeg det ba­re prel­le af. Og jeg hep­per vir­ke­lig på Hil­lary Cl­in­ton. Jeg er så glad for, at jeg som kvin­de og ame­ri­ka­ner har få­et lov til at op­le­ve den­ne tid. Jeg tu­de­de he­le vej­en gen­nem Hil­larys ta­le ved det net­op over­stå­e­de kon­vent i Phila­delp­hia. Ja, jeg tu­de­de fak­tisk af gla­e­de al­le de fi­re da­ge, vi fulg­te med på tv. Jeg er vir­ke­lig stolt af mit land. Og selv­om jeg selv­føl­ge­lig ik­ke ved, hvad min af­dø­de far vil­le me­ne om Trump, så ved jeg, at han var en ut­ro­lig dybsin­dig mand. Jeg ved, at han var 100 pro­cent imod en­hver form for vold ... så lad os ba­re bli­ve ved dét.« Dansk pu­bli­kum er ene­stå­en­de Rosan­ne og hen­des mand og mu­si­kal­ske part­ner Jo­hn Le­vent­hal har i man­ge år bo­et i New York Ci­ty, hvor de li­ge nu ar­bej­der på de­res før­ste fa­el­les Bro­adway-mu­si­cal. Sam­ti­dig er Jo­hn og Rosan­ne ved at fin­de et pas­sen­de col­le­ge til de­res søn Jakob. Og en­de­lig for­be­re­der de de­res kom­men­de Eu­ro­pa-tur­né, der som sagt og­så brin­ger par­ret til Tøn­der Festi­va­len, der be­gyn­der 25. au­gust. Og Rosan­ne gla­e­der sig. I 2013 spil­le­de duo­en nem­lig i DRs kon­cert­sal i Kø­ben­havn. Og Rosan­ne, der har ind­spil­let og tur­ne­ret i snart 40 år, var mil­dest talt im­po­ne­ret.

»Det dan­ske pu­bli­kum er ene­stå­en­de. I be­sid­der en stor­slå­et mu­si­kalsk in­tel­li­gens. Det er ik­ke som et kar­ne­val, hvor der lar­mes og snak­kes. I lyt­ter med bå­de hjer­tet og hjer­nen. Og som kom­po­nist og kunst­ner fin­des der ik­ke et bed­re pu­bli­kum at de­le si­ne san­ge med,« si­ger Rosan­ne Cash uden at tø­ve et øje­blik. Ik­ke let af va­e­re en ’Cash’ Li­ge­som man­ge an­dre børn af mu­si­kal­ske le­gen­der in­drøm­mer Rosan­ne Cash, at det til ti­der har va­e­ret sva­ert at va­e­re Jo­hn­ny Cash’ dat­ter. Alt det, hun la­ver, bli­ver kon­stant sam­men­lig­net med fa­de­rens pro­duk­tion. Men tid­ligt i kar­ri­e­ren etab­le­re­de Rosan­ne sig som en selv-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.