Hun for­ny­er dansk ar­ki­tek­tur

BT - - NAVNE -

AK­TU­ELT PO­RTRA­ET Le­ne Tran­berg tra­e­der sta­dig ty­de­li­ge­re frem som en af sin ge­ne­ra­tions mest frem­ra­gen­de dan­ske ar­ki­tek­ter. År for år har Le­ne Tran­bergs teg­ne­stue - Lund­gaard & Tran­berg Ar­ki­tek­ter - fø­jet det ene for­nem­me byg­ge­ri ef­ter det an­det til li­sten af tit og­så pris­be­løn­ne­de pro­jek­ter.

Blandt per­ler­ne er Sku­e­spil­hu­set ved Kø­ben­havns Havn - og den for­ny­el­se af Kva­est­hus­mo­len, der er ble­vet ind­vi­et den­ne sommer. På Ama­ger er det for ek­sem­pel det run­de Tiet­gen-kol­le­gi­et, ved Kal­ve­bod Bryg­ge. Et mar­kant kon­tor­hus med til­hø­ren­de by­park - og kig­ger man blot lidt ud over ho­ved­sta­dens ho­ri­sont, kan det for ek­sem­pel va­e­re den me­get smuk­ke ud­vi­del­se af Sorø Kunst­mu­se­um. Se­ne­re på året ind­vies byg­ge­ri­et Axel Towers, kon­tor­byg­ge­ri­et med de mar­kan­te run­de, sam­men­ha­en­gen­de tår­ne ved si­den af Axel­borg og over for Ti­vo­lis ho­ve­d­ind­gang. I tår­ne­nes ne­der­ste eta­ger ind­ret­tes bu­tik­ker og ca­fe­er - og hå­bet er, at plad­sen ud­vik­ler sig til et vel­fun­ge­ren­de byrum i Kø­ben­havn. Run­de og blø­de for­mer Man­ge af Le­ne Tran­bergs byg­nin­ger er ken­de­teg­net ved me­re run­de og blø­de for­mer, end vi er vant til i den mo­der­ni­sti­ske ar­ki­tek­tur, der har do­mi­ne­ret byg­ge­ri­et i 100 år. Dansk og skan­di­na­visk mo­der­nis­mes sto­re fo­re­gangs­skik­kel­ser - fra Alvar Aalto over Ar­ne Jacobsen og Jørn Utzon til Hen­ning Lar­sen - ud­ma­er­ker sig i for­vej­en ved at blød­gø­re byg­nin­ger­nes for­mer i for­hold til de uden­land­ske for­bil­le­der. Det er, som om det er en af dansk og skan­di­na­visk ar­ki­tek­turs sa­er­li­ge kva­li­te­ter, at nok er hu­se­ne fir­kan­te­de, men for­mer­ne er al­li­ge­vel me­re or­ga­ni­ske og hel­heds­ind­tryk­ket blø­de­re end hos man­ge ame­ri­kan­ske ar­ki­tek­ter, hvis byg­nin­ger kan frem­stå knivskar­pe som pres­se­fol­der.

Le­ne Tran­berg er gå­et et skridt vi­de­re med si­ne langt me­re run­de for­mer og en of­te me­get sto­flig og føl­som over­fla­de­be­hand­ling. Og hun for­mår i man­ge af si­ne byg­ge­ri­er i så ud­pra­e­get grad at sam­ta­en­ke sit ae­ste­ti­ske og funk­tio­nel­le af­tryk med om­gi­vel­ser­ne og for­sø­ge at gø­re by­ens nye ste­der til vel­fun­ge­ren­de

Le­ne Tran­berg teg­ner ge­ne­rø­se byg­nin­ger, der fø­jer me­re til ste­det end den plads, de op­ta­ger. Dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re Sam­men­ha­eng med om­gi­vel­ser­ne og respekt for de men­ne­sker, der skal bru­ge by­en og dens rum, er Le­ne Tran­berg ik­ke den ene­ste ar­ki­tekt i Dan­mark el­ler ver­den, der ar­bej­der med. Og in­gen ska­ber ale­ne, som det hed­der.

Ar­ki­tekt­fir­ma­et har ty­de­lig­vis dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, og Le­ne Tran­bergs teg­ne­stu­e­part­ne­re er na­tur­lig­vis og­så med til at sa­et­te de­res pra­eg på virk­som­he­dens pro­fil - og så har Lund­gaaard & Tran­berg en for­hi­sto­rie, der har va­e­ret med til at brin­ge ar­ki­tekt­fir­ma­et der­hen, hvor det er i dag.

Den hi­sto­rie er fast­holdt i fir­ma­nav­net. Bo­je Lund­gaard, der dø­de alt for tid­ligt i 2004 og var en me­get, me­get va­e­sent­lig skik­kel­se i dansk ar­ki­tek­tur. Bå­de som ar­ki­tekt, som professor på Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le og som en sta­erk og al­drig li­ge­gyl­dig stem­me i den of­fent­li­ge de­bat. Ale­ne el­ler sam­men med an­dre har Bo­je Lund­gaard blandt an­det teg­net nog­le of­te frem­ha­e­ve­de bo­lig­be­byg­gel­ser som Blang­sted­gaard ved Oden­se. Og­så det smukt be­lig­gen­de kunst­mu­se­um Trap­holt i Kol­ding er hans (og Ben­te Au­des) - og i 2002 vandt Bo­je Lund­gaard så sam­men med Le­ne Tran­berg kon­kur­ren­cen om et nye sku­e­spil­hus til Kø­ben­havn.

’Vo­res livs op­ga­ve’, kald­te Bo­je Lund­gaard of­te selv byg­ge­ri­et, der da og­så er yderst vel­lyk­ket.

Sku­e­spil­hu­set - og fle­re an­dre af Lund­gaard & Tran­bergs byg­ge­ri­er - har mod­ta­get et me­get stort an­tal dan­ske og uden­land­ske pri­ser og ha­e­ders­be­vis­nin­ger. Le­ne Tran­berg er blandt me­get an­det til­delt C.F. Han­sen Me­dalj­en, der er den for­nem­ste dan­ske kol­le­gi­a­le ha­e­ders­be­vis­ning, som Aka­de­mi­et for de Skøn­ne Kun­ster ud­de­ler. Tun­ge skul­der­klap På li­sten står og­så tun­ge skul­der­klap som Nykre­dits Ar­ki­tek­tur­pris, Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fonds Ha­e­der­spris, Mu­rer­pri­sen, Be­to­n­e­le­ment­pri­sen, Tra­e­pri­sen og Dan­marks Na­tio­nal­banks ju­bila­e­ums­pris.

Le­ne Tran­berg er ud­dan­net på Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le, hvor­fra hun hav­de af­gang i 1976. Ud­over at teg­ne nog­le smuk­ke hu­se har Le­ne Tran­berg lagt et ar­bej­de i dansk ar­ki­tek­turs fag­li­ge fora som for ek­sem­pel besty­rel­sen af Dansk Ar­ki­tek­tur Cen­ter og som med­lem af Det Sa­er­li­ge Byg­nings­syn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.