Hvem er hvem

BT - - TV - 08:45 10:05 15:05 18:20 19:35 23:55-05:45 11:45 al­le. 13:30 16:30 22:00

Dr. Mar­tin Har­ris an­kom­mer til et koldt Berlin sam­men med sin ko­ne for at del­ta­ge i en bi­o­tek­no­lo­gisk kon­fe­ren­ce. Da par­ret an­kom­mer til ho­tel­let, op­da­ger Har­ris, at han har glemt en kuf­fert i luft­hav­nen og ta­ger straks en taxa til­ba­ge. Men taxa­en kom­mer ud for en ulyk­ke, og det er kun ved hja­elp af taxa­chauf­før­en Gi­na, at Har­ris over­le­ver. Har­ris lig­ger nu i ko­ma i fi­re da­ge. Da han kom­mer til sig selv og op­sø­ger sin ko­ne, sker det uta­en­ke­li­ge: Hun na­eg­ter at ken­des ved ham, og hans iden­ti­tet er over­ta­get af en an­den mand, der age­rer hjem­me­vant ind­for­stå­et over for bå­de Eliza­beth og kol­le­ga­en Dr. Bres­sler. Det­te er start­skud­det til Har­ris’ ma­re­ridtskamp for bå­de at gen­vin­de sin iden­ti­tet og be­va­re for­stan­den i en ver­den, hvor al­le si­ger, at han ik­ke er den, han selv me­ner, han er. Med hja­elp fra de ene­ste to, der tror på Har­ris - en først mod­vil­lig Gi­na og Ernst Jür­gen, en tid­li­ge­re Sta­si-agent - op­trev­les nu det gro­te­ske myste­ri­um bag Har­ris’ for­svin­den i Med­vir­ken­de: In­struk­tion: en hek­tisk jagt gen­nem Berlin, hvor kug­ler­ne fly­ver fra af­sen­de­re, hvis mo­ti­ver er ukla­re. Hvem forta­el­ler sand­he­den? (Ka­nal 5)

Min søsters børn og guld­gra­ver­ne. Dansk ko­me­die fra 2015. The Pret­ty One. Ame­ri­kansk drama fra 2013. Vi­dun­der­lig og el­sket af Svensk ko­me­die fra 2007. Ju­no. Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2007.

Per­fect Match. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. Love, Ro­sie. En­gelsk ko­me­die fra 2014.

Las­seMa­jas De­tek­tiv­bu­reau – Skyg­ger Over Val­le­by. Svensk fa­mi­lie­film fra 2014.

Hob­bit­ten: Fem­ha­e­resla­get. Ame­ri­kansk-newze­aland­sk actio­ne­ven­tyr fra 2014. 47 Ro­nin. Ame­ri­kansk fan­ta­sy­film fra 2013. Nat-tv.

- Jeg iden­ti­fi­ce­re­de mig fuld­sta­en­dig med Mar­tins op­le­vel­se. Som ung bok­ser op­le­ve­de jeg et par gan­ge at mi­ste hukom­mel­sen, og jeg kan sta­dig hu­ske det, min­det om ik­ke at ha­ve nogen hukom­mel­se, si­ger Li­am Ne­e­son, der spil­ler ho­ved­rol­len som Mar­tin Har­ris. Fo­to: Di­scove­ry Networ­ks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.