Regn­vejr gav fa­er­re kon­cert-ga­e­ster

BT - - TV / RADIO - SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

skal ba­e­re den dan­ske fa­ne ved OLs åb­nings­ce­re­mo­ni.

Hun er i øv­rigt over­be­vist om, at en mixed doub­le med hen­de og den no­get tem­pe­ra­ments­ful­de An­ders And vil­le en­de suc­ces­fuldt.

»På trods af, at An­ders er lidt uhel­dig, vil­le vi da vin­de OL!«

Woz­ni­a­cki er i øv­rigt ik­ke den ene­ste kend­te dan­sker, der har gjort kar­ri­e­re som teg­ne­se­ri­e­fi­gur.

De se­ne­re år har blandt an­det ’X Factor’-dom­me­ren Thomas Bla­ch­man med­vir­ket i ’An­ders And’ un­der det pas­sen­de navn Snak­man.

Og­så stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Rasmussen har va­e­ret med un­der nav­net Lars Grynt Gris­mus­sen, mens re­a­li­ty-fa­eno­me­net Sid­ney Lee fik det li­det flat­te­ren­de ali­as Sli­bri Lee.

Sid­ste år kom de tre dom­me­re bag sang­kon­kur­ren­cen ’Voi­ce Ju­ni­or’ – Wa­fan­de, Oh Land og Jo­ey Moe – på for­si­den som Wa­fan­ding, Oh And og Jo­ey Må­ge.

Og­så i fe­bru­ar fik Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mas­ser af om­ta­le tak­ket va­e­re en ma­ga­s­in­for­si­de. Her op­t­rå­d­te den vel­tra­e­ne­de sport­s­stjer­ne iført in­tet an­det end bo­dy­paint på for­si­den af det ame­ri­kan­ske blad Sports Il­lu­stra­teds iko­ni­ske ba­de­tøjs­ud­ga­ve.

Gad vi­de om hen­des fans bli­ver li­ge så be­gej­stre­de for den teg­ne­de ver­sion? Man ved, at man har gjort det godt, når man de­ler for­si­den med An­ders And

Juli­vej­ret har va­e­ret en blan­det om­gang, og det har be­ty­det fa­er­re ga­e­ster til det­te års ud­ga­ve af Grøn Kon­cert, som i går slut­te­de af i Kø­ben­havn.

»Be­søgstal­let lan­der på om­kring 155.000 til 160.000,« si­ger Hen­rik Ib Jørgensen, der er di­rek­tør for Mu­skel­svind­fon­den, der sam­men med Tu­borg står bag kon­cer­ter­ne.

Sid­ste år var be­søgstal­let 165.000, som var 10.500 ga­e­ster fa­er­re end i 2014.

Men der skal me­re til at fjer­ne smilet fra Hen­rik Ib Jør­gen­sens an­sigt, der kal­der 2016 for ’et godt år’.

»Vej­ret har va­e­ret op og ned, og det ko­ster lidt, men vi la­ver ik­ke kun Grøn Kon­cert for at tje­ne pen­ge. Vi gør det for at ska­be plads til for­skel­le, og uden Grøn Kon­cert så hav­de in­gen vidst, hvad mu­skel­svind var for en stør­rel­se,« si­ger han.

Her na­ev­ner han sam­ar­bej­det med hip­hop­grup­pen Suspekt som en af de sto­re suc­ce­ser på den front.

På 1.000 T-shir­ts har grup­pen for­tol­ket bud­ska­bet bag Grøn Kon­cert om at ’ska­be plads til for­skel­le’.

»Sid­ste år var vi ramt af usta­digt vejr, og det er vi og­så i år. 5.000 men­ne­sker er in­gen­ting for­delt på ot­te kon­cer­ter,« si­ger Hen­rik Ib Jørgensen.

Han frem­ha­e­ver der­u­d­over de man­ge po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger fra ga­ester­ne som en af år­sa­ger­ne til, at 2016 har va­e­ret et godt år. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 42 , Mel­lem: 95 , Sva­er: 104

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.