Brønd­by fik sig en la­e­re­streg af Hor­sens

BT - - SUPERLIGA -

fy-ord i fod­bol­dens ver­den. Det er ke­de­ligt. Det er en kli­ché. Og nog­le gan­ge vir­ker det som en dår­lig und­skyld­ning. Men der er in­gen grund til at tro, at Brønd­by-fan­se­ne er ble­vet me­re tå­l­mo­di­ge, me­ner Zor­ni­ger.

»Jeg er ble­vet for­talt, at fan­se­ne vil ac­cep­te­re la­e­rings­pro­ces­sen, så jeg hå­ber, det er sandt. Jeg tror, at fan­se­ne er skuf­fet på sam­me må­de, som vi er, for­di vi smi­der fø­rin­gen, men ik­ke når de ser på vo­res spil ge­ne­relt,« si­ger Zor­ni­ger. Hjul’en fal­der tid­ligt På trods af re­sul­ta­tet kun­ne den ty­ske tra­e­ner gla­e­de sig over, at det of­fen­si­ve es An­drew Hjulsa­ger end­nu en gang kom på tav­len og der­med fort­sat­te sin eks­plo­si­ve va­ekst ef­ter Zor­ni­gers an­komst.

»Vi stop­per med at pres­se fremad. Al­le ta­ger to skridt til­ba­ge og ta­en­ker, der er en an­den, der ta­ger bol­den. Så lø­ber de ba­re igen­nem stil­le og ro­ligt. Al­le kan lø­be ned og sco­re, når der ik­ke er pres på,« for­kla­rer han om re­sul­ta­tet, mens han selv gi­ver en for­kla­ring på, hvor­for pra­e­sta­tio­ner­ne er ste­get så mar­kant i kva­li­tet. For tred­je Su­per­liga-kamp i tra­ek kom Hjulsa­ger på tav­len.

»Jeg har haft man­ge sam­ta­ler med an­greb­s­tra­e­ner Mark (Str­u­dal, red.) om at kom­me ind i fel­tet, hvor der bli­ver sco­ret flest mål og kom­me til skud. Når jeg lig­ger cen­tralt, kom­mer jeg of­te i bold­be­rø­ring, så jeg kom­mer tit i en si­tu­a­tion, hvor jeg kom­mer til skud,« ly­der det fra Hjulsa­ger, der igen skal i ak­tion med re­sten af Brønd­by-mand­ska­bet på tors­dag i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tions­op­gø­ret mod Hertha Berlin.

Her må Zor­ni­ger hå­be, at spil­ler­ne har lyt­tet til den be­sked, han le­ve­re­de dér i rund­kred­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.