Til­tra­engt som­mer­fe­rie for M

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN KAN ta­ge på som­mer­fe­rie med god samvit­tig­hed. Re­sul­ta­tet af Tys­klands Grand Prix la­eg­ger ik­ke op til fest, men bag 16.-plad­sen lå en sta­erk pra­e­sta­tion. End­nu en gang fik han det op­ti­ma­le ud af bil, da­ek og stra­te­gi, og så la­en­ge han var på su­per-soft da­ek­ket, var han i stand til at kø­re om kap med bi­ler, han he­le som­me­ren kun har set bag­fra. Det er ty­de­ligt, at Re­nault har ta­get et skridt i den rig­ti­ge ret­ning med RS16´eren, men den fun­ge­rer sta­dig ik­ke op­ti­malt på soft-da­ek­ket.

I lø­bet fik Magnus­sen og­så gen­skabt den na­tur­li­ge magt­ba­lan­ce i Re­nault-tea­met. Han var bort­set fra de før­ste to ki­lo­me­ter for­an team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer he­le ef­ter­mid­da­gen, og fik der­med kom­pen­se­ret for start­pla­ce­rin­gen bag eng­la­en­de­ren. Det var ty­de­ligt, at det fru­stre­re­de ham at ta­be kva­li­fi­ka­tions­du­el­len til Pal­mer for an­det løb i tra­ek , men jeg er ik­ke i tvivl om, at Magnus­sen hen over he­le sa­e­so­nen bli­ver en klar vin­der af det in­ter­ne Re­nault-op­gør.

At Pal­mer nu ud­for­drer Magnus­sen, skyl­des ik­ke, at dan­ske­ren er ble­vet lang­som­me­re hen over som­me­ren. Det er eng­la­en­de­ren, der er gå­et et gear op, og det er en helt na­tur­lig ud­vik­ling. Pal­mer kø­rer sin før­ste For­mel 1-sa­e­son, og hans ind­la­e­rings-kur­ve – vi kan og­så kal­de det hans ’po­ten­ti­a­le for at for­bed­re sig’ – er der­for an­der­le­des end Magnus­sens. MAGNUS­SEN ER OG­SÅ fru­stre­ret over nu for an­den gang i For­mel 1-kar­ri­e­ren at bli­ve sam­men­lig­net med en un­der­vur­de­ret team­kam­me­rat. ”Jo­ly­on er alt­så en rig­tig hur­tig kø­rer – li­ge­som Jen­son (But­ton, red.) var det hos McLa­ren i 2014. Det har alt­så ik­ke li­ge­frem va­e­ret nemt, at kø­re fra nogen af dem,” for­tal­te han mig lør­dag.

Un­der­for­stå­et: Ke­vin Magnus­sen er tra­et af at bli­ve un­der­vur­de­ret – for­di de team­kam­me­ra­ter, han kø­rer fra, er un­der­vur­de­ret.

Sam­ti­dig har Pal­mer va­e­ret dyg­tig til at ar­bej­de med sin men­tale form. Han var ty­de­lig­vis me­get langt ne­de ef­ter sin ka­ta­stro­fa­le we­e­kend i Mo­na­co, der slut­te­de med et vold­somt crash. Da jeg så ham ef­ter lø­bet, tro­e­de jeg aer­ligt talt ik­ke på, at han kun­ne be­hol­de sin plads he­le sa­e­so­nen. Men Pal­mer – utvivl­s­omt med god hja­elp fra sit bag­land – indså hur­tigt, at en be­ty­de­lig del af pro­ble­met lå i ho­ve­d­et, og han for­tal­te mig her i Ho­ck­en­heim, hvor­dan han ef­ter fi­a­sko­en i Mo­na­co gav sit selv et ’men­tal re­set’.

Må­ske skul­le Ke­vin Magnus­sen over­ve­je det sam­me – et men­tal re­set – in­den han mø­der op til det før­ste løb ef­ter som­mer­fe­ri­en, Bel­gi­ens Grand Prix 28. au­gust. Han har ik­ke pro­ble­mer i sam­me stør­rel­ses­or­den som Pal­mer ef­ter Mo­na­co, men jeg aner be­gyn­del­sen på en ned­af­gå­en­de spiral, der ik­ke må ac­ce­le­re­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.